Search result for

cipher

(59 entries)
(0.8152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cipher-, *cipher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cipher[N] ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught, cypher
cipher[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity, cypher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
decipher(ดิไซ'เฟอะ) vt. แปลความหมาย,ถอดรหัส., See also: decipherability, decipherer n.
encipher(เอนไซ'เฟอะ) vt. เปลี่ยนเป็นรหัส,ทำเป็นรหัส., See also: encipherer n. ดูencipher encipherment n. ดูencipher
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde

English-Thai: Nontri Dictionary
cipher(n) รหัส,อักษรไขว้,สัญลักษณ์ลับ
cipher(vt) คิดเลข,ทำเป็นรหัส,เขียนเป็นรหัส
decipher(vt) ถอดรหัส,ถอดความ,แปลความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cipherรหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cipherตัวศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're looking at a five digit key protected by an AES block cipher.เรากำลังดูตัวเลขห้าตัว ป้องกันโดยการเข้ารหัสแบบ AES Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข Ben 10: Alien Swarm (2009)
After the first Cipher was completed,หลังจากที่ไซเฟอร์ชิ้นแรก เสร็จสมบูรณ์ Chuck Versus the Predator (2009)
Every cipher in the last two millenniaทุกๆสิ่งที่ไม่สำคัญ ในช่วงสุดท้ายของ2พันล้านปี Human (2010)
But there's absolutely no chance you'll get the Cipher.พวกแกไม่มีโอกาศรอดแน่ ๆ พวกแกจะได้เจอกับไซเฟอร์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Did he just say Cipher?เมื่อกี้มันได้พูดชื่อ "ไซเฟอร์" หรือเปล่า ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
Of course. The Cipher is the Intersect's core processor.แน่นอน "ไซเฟอร์" ก็คือส่วนสำคัญของอินเตอร์เซ็ก Chuck Versus the Other Guy (2010)
Well, that's tough because either we get the Cipher or...เอาโทรศัพท์แกออกมา Chuck Versus the Other Guy (2010)
Call him or her, have them bring the Cipher to you here.และบอกให้เขานำไซเฟอร์มาที่นี่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
I'll get the Cipher.ฉันจะเอาไซเฟอร์นี่ไป... Chuck Versus the Other Guy (2010)
General, there's also the issue of the Cipher.ท่านนายผลคะ มันมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับไซเฟอร์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
My team analyzed their Cipher and found a number of problems in the design.และได้พบว่าไซเฟอร์นี่มีปัญหาทางด้านการออกแบบ Chuck Versus the Other Guy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
รหัส[n.] (rahat) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word   FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]
รหัสลับ[n. exp.] (rahat lap) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher   FR: code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f]
ศูนย์ [num.] (sūn) EN: zero ; nought ; nil ; cipher   FR: zéro [m]
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CIPHER    S AY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cipher    (v) (s ai1 f @ r)
ciphers    (v) (s ai1 f @ z)
ciphered    (v) (s ai1 f @ d)
ciphering    (v) (s ai1 f @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chiffriermaschine {f}cipher machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] (n) {comp} link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n,adj-no) code; password; cipher; (P) [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] (n) cryptogram; cipher text [Add to Longdo]
暗証[あんしょう, anshou] (n) code; cipher; password [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] (n,vs) deciphering; decoding; (P) [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] (n) {comp} end-to-end encipherment [Add to Longdo]
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] cipher text [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] deciphering (vs), decoding [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
復号[ふくごう, fukugou] decipherment (vs), decoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cipher \Ci"pher\, a.
   Of the nature of a cipher; of no weight or influence. "Twelve
   cipher bishops." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cipher \Ci"pher\, v. i. [imp. & p. p. {Ciphered}; p. pr. & vb.
   n. {Ciphering}.]
   To use figures in a mathematical process; to do sums in
   arithmetic.
   [1913 Webster]
 
      'T was certain he could write and cipher too.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cipher \Ci"pher\, v. t.
   1. To write in occult characters.
    [1913 Webster]
 
       His notes he ciphered with Greek characters.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. To get by ciphering; as, to cipher out the answer.
    [1913 Webster]
 
   3. To decipher. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To designate by characters. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cipher \Ci"pher\, n. [OF. cifre zero, F. Chiffre figure (cf.
   Sp.cifra, LL. cifra), fr. Ar. [,c]ifrun, [,c]afrun, empty,
   cipher, zero, fr. [,c]afira to be empty. Cf. {Zero}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arith.) A character [0] which, standing by itself,
    expresses nothing, but when placed at the right hand of a
    whole number, increases its value tenfold.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, has no weight or influence.
    [1913 Webster]
 
       Here he was a mere cipher.      --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. A character in general, as a figure or letter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This wisdom began to be written in ciphers and
       characters and letters bearing the forms of
       creatures.              --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   4. A combination or interweaving of letters, as the initials
    of a name; a device; a monogram; as, a painter's cipher,
    an engraver's cipher, etc. The cut represents the initials
    N. W.
    [1913 Webster]
 
   5. A private alphabet, system of characters, or other mode of
    writing, contrived for the safe transmission of secrets;
    also, a writing in such characters.
    [1913 Webster]
 
       His father . . . engaged him when he was very young
       to write all his letters to England in cipher. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   {Cipher key}, a key to assist in reading writings in cipher.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cipher
   n 1: a message written in a secret code [syn: {cipher},
      {cypher}]
   2: a mathematical element that when added to another number
     yields the same number [syn: {zero}, {0}, {nought}, {cipher},
     {cypher}]
   3: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
     ever seen before"; "reduced to nil all the work we had done";
     "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for naught";
     "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing}, {nil}, {nix},
     {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher}, {goose egg},
     {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]
   4: a person of no influence [syn: {cipher}, {cypher}, {nobody},
     {nonentity}]
   5: a secret method of writing [syn: {cipher}, {cypher},
     {cryptograph}, {secret code}]
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]
   2: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top