ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cephalic

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cephalic-, *cephalic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cephalic[ADJ] ที่เกี่ยวกับศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cephalic๑. -หัว๒. ไปทางหัว [มีความหมายเหมือนกับ cephalad; craniad] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalic presentation; presentation, headหัวนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cephalic Indexดรรชนีศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Papillaeส่วนหัวของเส้นประสาท [การแพทย์]
Cephalic Phaseการกระตุ้นจากส่วนบนของร่างกาย [การแพทย์]
Cephalic Presentationท่าหัวลง [การแพทย์]
Cephalic Prominenceส่วนนูนของศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Version, Internalการกลับเด็กภายในให้เป็นท่าศีรษะ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭部[とうぶ, toubu] (n) (1) head; cranium; (adj-no) (2) cephalic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cephalic \Ce*phal"ic\, a. [L. cephalicus, Gr. ?, fr. kefalh`
   head: cf. F. c['e]phalique.] (Anat.)
   Of or pertaining to the head. See the Note under {Anterior}.
   [1913 Webster]
 
   {Cephalic index} (Anat.), the ratio of the breadth of the
    cranium to the length, which is taken as the standard, and
    equal to 100; the breadth index.
 
   {Cephalic vein}, a large vein running from the back of the
    head alond the arm; -- so named because the ancients used
    to open it for disorders of the head. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cephalic \Ce*pha"lic\, n.
   A medicine for headache, or other disorder in the head.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cephalic
   adj 1: of or relating to the head [ant: {caudal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top