ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cd-rom

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cd-rom-, *cd-rom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CD-ROM(n) ซีดี-รอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
CD-ROM catalogsรายการซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM industryอุตสาหกรรมซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM publishingการจัดพิมพ์ซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROMsซีดี-รอม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดีรอม(n) CD-ROM, Example: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน, Thai Definition: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ซีดี-รอม(n) compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count Unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CD-ROM { f } [ comp. ]CD-ROM [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] (adj-na) { comp } writable (e.g. a writable CD-ROM) [Add to Longdo]
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) { comp } double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CD-ROM \CD-ROM\ n.
   a compact disk that is used with a computer (rather than with
   an audio system); a large amount of digital information can
   be stored and accessed but it cannot be altered by the user.
 
   Syn: compact disc read-only memory.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CD-ROM
   n 1: a compact disk that is used with a computer (rather than
      with an audio system); a large amount of digital
      information can be stored and accessed but it cannot be
      altered by the user [syn: {CD-ROM}, {compact disc read-only
      memory}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CDROM
     Compact Disk - Read Only Memory (CD, ROM), "CD-ROM"
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 CD-ROM
  CD-ROM

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 CD‐ROM
  CD‐ROM

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top