ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cation

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cation-, *cation*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cation[N] ไอออนบวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cation(แคท'ไอออน) n. ไอออนบวก,อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, Syn. kation, See also: cationic adj. ดูcation
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
amplification(n) การขยาย
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
coeducation(n) สหศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cation exchangeการแลกเปลี่ยนแคตไอออน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cationแคตไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cation Exchangeการแลกเปลี่ยนแคทไออ็อนการแลกเปลี่ยนแคทไอออน [การแพทย์]
Cation Exchange Capacity ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ผลรวมของแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งดิน หรือแร่ดินเหนียวหรือวัสดุอื่น ๆ ดูดซับไว้ได้ ปัจจุบันนี้ใช้หน่วย เซนติโมห์/กิโลกรัมของดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
cation [positive ion]ไอออนบวก, แคตไอออน, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แสดงอำนาจประจุไฟฟ้าบวก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cationicมีประจุไฟฟ้าบวก,มีประจุบวก,สารที่มีประจุ [การแพทย์]
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
Cationsอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Complexสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Divalentไดวาเลนต์แคตไอออน [การแพทย์]
Cations, Intracellularแคตไอออนภายในเซลล์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคตไอออน[N] cation, Syn. ไอออนบวก, Example: แคตไอออนคืออะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, Thai definition: อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก
ไอออนบวก[N] cation, Syn. แคตไอออน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
ไอออนบวก[n. exp.] (ai-øn būak) EN: cation   FR: cation [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøngkhø) EN: application form   
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anuyāt) EN: application form   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳离子[yáng lí zǐ, ㄧㄤˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] cation (chem.); positive ion, #38,953 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cation \Cat"i*on\, n. [Gr. ? downward + ? going, p. pr. of ? to
   go.] (Chem.)
   a positively charged atom, radical, or molecule, which in
   electrolysis migrates to the cathode; a positive ion; --
   opposed to {anion}. --Faraday.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cation
   n 1: a positively charged ion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top