ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calibre

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calibre-, *calibre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber

English-Thai: Nontri Dictionary
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose the smaller calibre pistols would have to fire baby teeth.เดาว่ากระสุนอาวุธนี้ ถูกเอามาจากฟันของทารก eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calibre"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calibre (n) kˈælɪbər (k a1 l i b @ r)
calibres (n) kˈælɪbəz (k a1 l i b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliber \Cal"i*ber\, Calibre \Cal"ibre\, n. [F. calibre, perh.
   fr. L. qualibra of what pound, of what weight; hence, of what
   size, applied first to a ball or bullet; cf. also Ar.
   q[=a]lib model, mold. Cf. {Calipers}, {Calivere}.]
   [1913 Webster]
   1. (Gunnery) The diameter of the bore, as a cannon or other
    firearm, or of any tube; or the weight or size of the
    projectile which a firearm will carry; as, an 8 inch gun,
    a 12-pounder, a 44 caliber.
    [1913 Webster]
 
       The caliber of empty tubes.      --Reid.
    [1913 Webster]
 
       A battery composed of three guns of small caliber.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   Note: The caliber of firearms is expressed in various ways.
      Cannon are often designated by the weight of a solid
      spherical shot that will fit the bore; as, a
      12-pounder; pieces of ordnance that project shell or
      hollow shot are designated by the diameter of their
      bore; as, a 12 inch mortar or a 14 inch shell gun;
      small arms are designated by hundredths of an inch
      expressed decimally; as, a rifle of .44 inch caliber.
      [1913 Webster]
 
   2. The diameter of round or cylindrical body, as of a bullet
    or column.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Capacity or compass of mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Caliber compasses}. See {Calipers}.
 
   {Caliber rule}, a gunner's calipers, an instrument having two
    scales arranged to determine a ball's weight from its
    diameter, and conversely.
 
   {A ship's caliber}, the weight of her armament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calibre
   n 1: a degree or grade of excellence or worth; "the quality of
      students has risen"; "an executive of low caliber" [syn:
      {quality}, {caliber}, {calibre}]
   2: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top