ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cérébrales

   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cérébrales-, *cérébrales*, cérébrale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cérébrales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cérébrales*)
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิด (มากกว่าทางอารมณ์), Syn. intellectual
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับสมอง
cerebral palsy[N] สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย, Syn. spastic paralysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebral(เซอ`ระบรัล) adj. เกี่ยวกับสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cerebralอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, cerebral; sclerencephalia; sclerencephalyภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinistrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกซ้าย๒. -สมองซีกซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, cerebralการหดเกร็งเหตุสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, cerebralยากระตุ้นสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerencephalia; sclerencephaly; sclerosis, cerebralภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerencephaly; sclerencephalia; sclerosis, cerebralภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aqueduct, cerebralท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophy, cerebralสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral hernia; hernia cerebriเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral insufficiencyภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral palsyอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral paralysisอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral porosis; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral sclerosis; sclerencephalia; sclerencephalyภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral spasmการหดเกร็งเหตุสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral stimulantยากระตุ้นสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral tuberculosisวัณโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral vomitingการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, cerebral; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral๑. -สมองใหญ่๒. -สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral aqueductท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral atrophyสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral cortex; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral decompressionการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral haemorrhageการตกเลือดในสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex cerebri; cortex, cerebralเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompression, cerebralการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกขวา๒. -สมองซีกขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, cerebralภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cerebralการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculosis, cerebralวัณโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, cerebralการตกเลือดในสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hernia cerebri; hernia, cerebralเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hernia, cerebral; hernia cerebriเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Cerebral angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดสมองด้วยรังสี [TU Subject Heading]
Cerebral hemorrhageภาวะเลือดออกในสมอง [TU Subject Heading]
Cerebral palsied childrenเด็กสมองพิการ [TU Subject Heading]
Cerebral palsyสมองพิการ [TU Subject Heading]
Craniocerebral traumaศีรษะบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Dominance, Cerebralภาวะสมองซีกเด่น [TU Subject Heading]
Abscess, Cerebral Amebicฝีบิดของสมอง [การแพทย์]
Aspergillosis, Cerebralโรคที่สมองจากเชื้อแอสเปอร์จิลลัส [การแพทย์]
Cerebral Agenesisสมองไม่เจริญ [การแพทย์]
Cerebral Aneurysmหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Angiographyหลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพรังสี;หลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพ;การฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดสมอง [การแพทย์]
Cerebral Anoxiaการขาดอ็อกซีย์เจนของสมอง,สมองมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อย,สมองขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Cerebral Arteriesหลอดเลือดแดงสมอง,หลอดเลือดแดงซีรีบรัล,หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Middleหลอดเลือดแดงมิดเดิลเซเรบราล,หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Posteriorหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์เซราบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteriosclerosisเส้นเลือดสมองแข็ง,หลอดเลือดแดงสมองแข็ง,สภาวะแข็งตัวของเส้นโลหิตในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Artery Diseasesหลอดเลือดแดงสมอง,โรค [การแพทย์]
Cerebral Atherosclerosisหลอดเลือดของสมองแข็งตัว [การแพทย์]
Cerebral Atrophyสมองหดเหี่ยว,สมองฝ่อ,สมองเสื่อม [การแพทย์]
Cerebral Blood Flowการไหลเวียนของโลหิตในสมอง,เลือดที่มาเลี้ยงสมอง,ปริมาณเลือดผ่านสมอง [การแพทย์]
Cerebral Calcificationแคลเซียมเกาะในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Circulationการหมุนเวียนเลือดที่สมอง [การแพทย์]
Cerebral Concussionสมองกระทบกระเทือน,สมองได้รับความสะเทือน [การแพทย์]
Cerebral Congestionเลือดคั่งในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Contusion and Lacerationสมองช้ำและฉีกขาด [การแพทย์]
Cerebral Convolutionลอนบนผิวสมอง [การแพทย์]
Cerebral Cortexเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง [การแพทย์]
Cerebral Diseasesโรคของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Disturbancesความผิดปกติของสมองการเปลี่ยนแปลงทางสมอง [การแพทย์]
Cerebral Dominantสมองซีกที่เด่น [การแพทย์]
Cerebral Dysgenesisเนื้อสมองเจริญไม่เต็มที่ [การแพทย์]
Cerebral Edemaสมองบวม,สมองบวมน้ำ,การบวมน้ำในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Cytotoxicสมองบวมจากการเกิดภาวะพิษต่อเซลล์ [การแพทย์]
Cerebral Edema, Interstitialสมองบวมที่เนื้อรอบเวนตริเคิลของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Vasogenicสมองบวมจากหลอดเลือด [การแพทย์]
Cerebral Embolismสิ่งอุดกั้นสมอง,เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Embolism and Thrombosisหลอดเลือดสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Hemisphereสมองใหญ่,สมองใหญ่ซีกหนึ่ง,สมองใหญ่แต่ละข้าง [การแพทย์]
Cerebral Hemisphere, Dominantสมองข้างที่เด่น [การแพทย์]
Cerebral Hemorrhageสมองเลือดออก;สมอง,การตกเลือด;ภาวะเลือดออกในสมอง;เลือดออกในสมอง;เลือดออกในซีรีบรัม;ตกเลือดในสมอง;การตกเลือดในสมอง;โลหิตออกในสมอง;ตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Herniationสมองยื่น [การแพทย์]
Cerebral Hypoplasiaสมองไม่เจริญ [การแพทย์]
Cerebral Hypoxiaสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยง [การแพทย์]
Cerebral Infarctionสมองอุดตาย,เนื้อสมองตาย [การแพทย์]
Cerebral Infartอินฟาร์คของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Infection, Metastaticการอักเสบของสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Injuriesการบาดเจ็บของสมอง,ภยันตรายของสมอง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREBRAL    S EH1 R AH0 B R AH0 L
CEREBRAL    S ER0 IY1 B R AH0 L
CEREBRALLY    S ER0 IY1 B R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cerebral    (j) sˈɛrəbrəl (s e1 r @ b r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮质[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]
脑溢血[nǎo yì xuè, ㄋㄠˇ ㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, ] a cerebral hemorrhage; a stroke, #40,522 [Add to Longdo]
脑震荡[nǎo zhèn dàng, ㄋㄠˇ ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] (med.) cerebral concussion, #45,102 [Add to Longdo]
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]
感覚野[かんかくや, kankakuya] (n) (See 運動野) sensory area (of the cerebral cortex); sensorial area [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]
卒中[そっちゅう, socchuu] (n) cerebral stroke; apoplexy [Add to Longdo]
大脳交連[だいのうこうれん, dainoukouren] (n) cerebral commissure [Add to Longdo]
大脳皮質[だいのうひしつ, dainouhishitsu] (n) cerebral cortex [Add to Longdo]
中大脳動脈[ちゅうだいのうどうみゃく, chuudainoudoumyaku] (n) middle cerebral artery [Add to Longdo]
脳ヘルニア[のうヘルニア, nou herunia] (n) brain herniation; cerebral herniation; encephaloma; exencephaly [Add to Longdo]
脳溢血[のういっけつ, nouikketsu] (n) cerebral apoplexy [Add to Longdo]
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular [Add to Longdo]
脳血栓[のうけっせん, noukessen] (n) cerebral thrombosis [Add to Longdo]
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction [Add to Longdo]
脳挫傷[のうざしょう, nouzashou] (n) cerebral contusion [Add to Longdo]
脳室[のうしつ, noushitsu] (n,adj-no) cerebral ventricle [Add to Longdo]
脳出血[のうしゅっけつ, noushukketsu] (n) cerebral hemorrhage; cerebral haemorrhage; (P) [Add to Longdo]
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion [Add to Longdo]
脳神経[のうしんけい, noushinkei] (n) cranial nerves; cerebral nerves [Add to Longdo]
脳性[のうせい, nousei] (adj-na,n,adj-no) cerebral [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] (n) stroke; cerebral haemorrhage; cerebral hemorrhage; (P) [Add to Longdo]
脳動脈瘤[のうどうみゃくこぶ, noudoumyakukobu] (n) cerebral aneurysm [Add to Longdo]
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]
脳梅毒[のうばいどく, noubaidoku] (n) cerebral syphilis [Add to Longdo]
脳貧血[のうひんけつ, nouhinketsu] (n) cerebral anemia; cerebral anaemia [Add to Longdo]
連合野[れんごうや, rengouya] (n) association area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top