ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burry

B ER1 IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burry-, *burry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What? If the mortgage bonds that Michael Burry discovered were the match...หากพันธบัตรจำนองที่ไมเคิล บูรี The Big Short (2015)
Not even Baum or Burry thought to short the AA's.ไม่ได้ บอม หรือ บัรรี คิดว่าจะสั้น เอเอ ของ แต่เราไม่ The Big Short (2015)
I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted.ฉันสั่งปลาของฉันในวันศุกร์ซึ่ง เป็น พันธบัตรจำนองว่าไมเคิล บัรรี ขายสั้น The Big Short (2015)
Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit.พันธบัตรจำนองเหล่านี้ที่มีการ คาดคะเน 65% เอเอเอ เป็นจริงเพียงส่วน ใหญ่ เต็มไปด้วยความอึ The Big Short (2015)
So Mike Burry of San Jose, a guy who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson.ดังนั้นไมค์ บัรรี ซานโฮเซ่, คน ที่ ฉันของเขาได้รับการตัดที่ ซู เพอคัทส และไม่สวมใส่รองเท้ารู้มากกว่า The Big Short (2015)
- First of all, I'm not gonna let the county burry him.อันดับแรก ฉันจะไม่ให้ทางเขตฝังเขา Waiting to Exhale (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURRY    B ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burry Port    (n) bˈʌrɪ-pɔːt (b uh1 r i - p oo t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burry \Burr"y\, a.
   Abounding in burs, or containing burs; resembling burs; as,
   burry wool.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burry
   adj 1: having or covered with protective barbs or quills or
       spines or thorns or setae etc.; "a horse with a short
       bristly mane"; "bristly shrubs"; "burred fruits";
       "setaceous whiskers" [syn: {barbed}, {barbellate},
       {briary}, {briery}, {bristled}, {bristly}, {burred},
       {burry}, {prickly}, {setose}, {setaceous}, {spiny},
       {thorny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top