ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddhist nun

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddhist nun-, *buddhist nun*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist nuns ; Nunsชี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุณี[N] Buddhist nun, Syn. พระภิกษุณี, Ant. ภิกษุ, Example: ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีให้ได้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เถรี[N] Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood, Syn. เถระผู้หญิง, พระเถระผู้หญิง, Example: พระเถรีรูปนี้จำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทมานานกว่า 10 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ภิกษุณี[n.] (phiksunī) EN: Buddhist nun ; priestess   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]
比丘尼[bǐ qiū ní, ㄅㄧˇ ㄑㄧㄡ ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun (loan from Sanskrit bhiksuni), #110,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
比丘尼[びくに, bikuni] (n) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) (san [Add to Longdo]
比丘尼ん[びくにん, bikunin] (n) (arch) (obsc) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
蓮月尼[れんげつに, rengetsuni] (n) name of a famous Buddhist nun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top