ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brickbat

B R IH1 K B AE2 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brickbat-, *brickbat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brickbat[N] คำตำหนิ

English-Thai: Nontri Dictionary
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICKBAT B R IH1 K B AE2 T
BRICKBATS B R IH1 K B AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brickbat (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
brickbats (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brickbat \Brick"bat`\, n.
   A piece or fragment of a brick. See 1st {Bat}, n. 4. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brickbat
   n 1: a fragment of brick used as a weapon
   2: blunt criticism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top