ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravado

B R AH0 V AA1 D OW0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravado-, *bravado*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravado[N] การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those empty threats and false bravado.Those empty threats and false bravadoVeritas (2008)
I even thought about staying home today, but this old man managed some bravado.วันนี้ ผมตั้งใจจะอยู่ที่บ้าน แต่ตาแก่คนนี้ก็ยังอยากขอออกมาวางก้ามอีกสักหน่อย My Fair Lady (2009)
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
There's your ridiculous bravado again.อวดเก่งไร้สาระอีกแล้ว Two Minutes to Midnight (2010)
Underneath all of that bravado you're afraid you'll never be the hero you want to be.แฝงอยู่ภายในทั้งหมดความอวดกล้า คุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้เป็น ฮีโร่ ที่คุณอยากเป็น Supergirl (2010)
These guys have bravado and then some.พวกนี้มันบ้าบิ่น Withdrawal (2010)
Live or die, come or go, even if we just stick it out on bravado alone, we absolutely must put someone away for this to end!ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ฉันจะต่อสู้จนวาระสุดท้าย ผมต้องจับเขาเข้าคุกให้ได้ Poseidon (2011)
But underneath all that bravado-- gooey center.แต่ในใจน่ะอ่อนปวกเปียก นิ่มไปหมดเลยนะ A Dance with Death (2012)
While Maggie was all bravado,ขณะที่แมกกี้กำลังทำเป็นกล้าอยู่นั้น Lie with Me (2013)
Well, that does explain your charming bravado.อืม สาเหตุที่ทำให้เธอกล้าหาญขนาดนี้ Bring It On (2013)
Requires some bravado, which should be right up your alley.ต้องการ ความกล้าหาญ สักนิด เพื่อทำให้คุณเก่งกาจในเรื่องนี้ Green Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravadoTrue bravery is quite another thing from bravado.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVADO    B R AH0 V AA1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravado    (n) brˈəvˈaːdou (b r @1 v aa1 d ou)
bravados    (n) brˈəvˈaːdouz (b r @1 v aa1 d ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
空元気[からげんき, karagenki] (n) (mere) bravado [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravado \Bra*va"do\, n., pl. {Bravadoes}. [Sp. bravada, bravata,
   boast, brag: cf. F. bravade. See {Brave}.]
   Boastful and threatening behavior; a boastful menace.
   [1913 Webster]
 
      In spite of our host's bravado.     --Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravado
   n 1: a swaggering show of courage [syn: {bravado}, {bluster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top