ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botch

B AA1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botch-, *botch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botch(vt) ทำผิดพลาด, Syn. bungle
botch(n) ผลงานที่แย่, See also: ผลงานที่ล้มเหลว
botch(vt) ทำหรือพูดด้วยอาการที่งุ่มง่าม
botch(vt) ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
botch up(phrv) ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก

English-Thai: Nontri Dictionary
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't botch the cementing off and let water in the hole and ruin the whole lease.ผมไม่ทำปูนกะเทาะ ปล่อยให้น้ำซึมในบ่อ และเสียสัญญาไปเปล่าๆ There Will Be Blood (2007)
You nearly botch Boyd's kill.ลูกทำการฆ่าบอยด์อย่างลวกๆ Beauty and the Beast (2010)
I just know I'm going to botch it.ฉันแค่รู้ว่าฉันจะต้องทำพลาด A Whiff of Sulfur (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botchI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTCH B AA1 CH
BOTCHED B AA1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botch (v) bˈɒtʃ (b o1 ch)
botched (v) bˈɒtʃt (b o1 ch t)
botcher (n) bˈɒtʃər (b o1 ch @ r)
botches (v) bˈɒtʃɪz (b o1 ch i z)
botchers (n) bˈɒtʃəz (b o1 ch @ z)
botching (v) bˈɒtʃɪŋ (b o1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, n.; pl. {Botches}. [Same as Boss a stud. For
   senses 2 & 3 cf. D. botsen to beat, akin to E. beat.]
   1. A swelling on the skin; a large ulcerous affection; a
    boil; an eruptive disease. [Obs. or Dial.]
    [1913 Webster]
 
       Botches and blains must all his flesh emboss.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A patch put on, or a part of a garment patched or mended
    in a clumsy manner.
    [1913 Webster]
 
   3. Work done in a bungling manner; a clumsy performance; a
    piece of work, or a place in work, marred in the doing, or
    not properly finished; a bungle.
    [1913 Webster]
 
       To leave no rubs nor botches in the work. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, v. t. [imp. & p. p. {Botched}; p. pr. & vb. n.
   {Botching}.] [See {Botch}, n.]
   1. To mark with, or as with, botches.
    [1913 Webster]
 
       Young Hylas, botched with stains.   --Garth.
    [1913 Webster]
 
   2. To repair; to mend; esp. to patch in a clumsy or imperfect
    manner, as a garment; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       Sick bodies . . . to be kept and botched up for a
       time.                 --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To put together unsuitably or unskillfully; to express or
    perform in a bungling manner; to bungle; to spoil or mar,
    as by unskillful work.
    [1913 Webster]
 
       For treason botched in rhyme will be thy bane.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botch
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top