ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blustering

B L AH1 S T ER0 IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blustering-, *blustering*, bluster
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On second thought, this blustering blowhard just crossed the line.คิดอีกทีนะ ไอ้หน้าใหญ่ขี้คุยนั่น\ล้ำเส้นแล้วนะ Supergirl (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUSTERING B L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blustering (v) blˈʌstərɪŋ (b l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluster \Blus"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Blustered}; p. pr. &
   vb. n. {Blustering}.] [Allied to blast.]
   [1913 Webster]
   1. To blow fitfully with violence and noise, as wind; to be
    windy and boisterous, as the weather.
    [1913 Webster]
 
       And ever-threatening storms
       Of Chaos blustering round.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk with noisy violence; to swagger, as a turbulent or
    boasting person; to act in a noisy, tumultuous way; to
    play the bully; to storm; to rage.
    [1913 Webster]
 
       Your ministerial directors blustered like tragic
       tyrants.               --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blustering \Blus"ter*ing\, a.
   1. Exhibiting noisy violence, as the wind; stormy;
    tumultuous.
    [1913 Webster]
 
       A tempest and a blustering day.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Uttering noisy threats; noisy and swaggering; boisterous.
    "A blustering fellow." --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blustering
   adj 1: blowing in violent and abrupt bursts; "blustering (or
       blusterous) winds of Patagonia"; "a cold blustery day";
       "a gusty storm with strong sudden rushes of wind" [syn:
       {blustering(a)}, {blusterous}, {blustery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top