ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blindfold

B L AY1 N D F OW2 L D   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blindfold-, *blindfold*, blindfol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
blindfold[N] สิ่งที่ใช้ปิดตา, See also: ผ้าปิดตา
blindfold[VT] เอาผ้าปิดตา, See also: เอาผ้าผูกตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to blindfold me, too? Just hang on.ฉันอยากเห็นพลังเธอเหมือนกัน ปิดตาเธอไปเลย The Bye Bye Man (2017)
I waived our usual blindfold protocol.ผมอุตส่าห์ไม่ใช้การปิดตาตามกฎเดิมนะ Many Heads, One Tale (2015)
They don't blindfold us, which means they don't care what we saw.พวกเขาไม่ได้ปิดตาเรา นั่นก็หมายความว่าพกเขาไม่สนใจว่าเราจะเห็นอะไร The Calm (2014)
You took your blindfold off.คุณเอาผ้าปิดตาออก A Haunted House 2 (2014)
It's kind of like a blindfold except you can't fuckin' breathe!มันเหมือนปิดตา ยกเว้นคุณไม่สามารถไอ้หายใจ! A Haunted House 2 (2014)
I don't know how it works, but maybe if you just took this blindfold off, you would see.ฉันทำอะไรวุ่นวายหรอ ? คุณไม่ต้องมาคอยถามคำถามในสิ่งที่ผมกำลังทำหรอก Kidnapped (2013)
Can I take the blindfold off?ผมเอาผ้าออกได้รึยัง Zugzwang (2013)
I'm gonna make blindfolds fun again.ฉันจะทำให้การใช้ผ้าปิดตา เป็นเรื่องสนุกอีกครั้ง Zugzwang (2013)
"About the blindfold today,"เรื่องผ้าปิดตาวันนี้ Zugzwang (2013)
Blindfold him.ปิดตาเขา. Captain Phillips (2013)
Ha, ha. You took your blindfold off. I win!แม่แอบแกะผ้าผูกตา หนูชนะ The Conjuring (2013)
But, you don't have to blindfold me to get a little sugar.แต่แค่จะจูบฉันไม่ต้องปิดตาก็ได้ Truth and Consequences (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDFOLD    B L AY1 N D F OW2 L D
BLINDFOLDED    B L AY1 N D F OW2 L D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindfold    (v) blˈaɪndfould (b l ai1 n d f ou l d)
blindfolds    (v) blˈaɪndfouldz (b l ai1 n d f ou l d z)
blindfolded    (v) blˈaɪndfouldɪd (b l ai1 n d f ou l d i d)
blindfolding    (v) blˈaɪndfouldɪŋ (b l ai1 n d f ou l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blindfold \blind"fold`\, n.
   a flexible object placed over the eyes to prevent seeing;
   usually a strip of cloth wrapped around the head so as to
   cover the eyes.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, v. t. [imp. & p. p. {Blindfolded}; p.
   pr. & vb. n. {Blindfolding}.] [OE. blindfolden, blindfelden,
   blindfellen; AS. blind blind + prob. fellan, fyllan, to fell,
   strike down.]
   To cover the eyes of, as with a bandage; to hinder from
   seeing.
   [1913 Webster]
 
      And when they had blindfolded him, they struck him on
      the face.                --Luke xxii.
                          64.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, a.
   Having the eyes covered; blinded; having the mental eye
   darkened. Hence: Heedless; reckless; as, blindfold zeal;
   blindfold fury.
   [1913 Webster]
 
      Fate's blindfold reign the atheist loudly owns.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blindfold
   adj 1: wearing a blindfold [syn: {blindfold}, {blindfolded}]
   n 1: a cloth used to cover the eyes
   v 1: cover the eyes of (someone) to prevent him from seeing;
      "the hostage was blindfolded and driven away"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top