Search result for

biter

(43 entries)
(0.7417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biter-, *biter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
obiter(ออบ'บิเทอะ) adj. ประกอบ,เสริม,ถือโอกาส

English-Thai: Nontri Dictionary
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biternate-แบ่งสามสองครั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
THE PARTNER IS A BITER. WE FOUND MARKS ON MISSY DEWALD.ก็พอวิลเลี่ยมไม่อยู่ เค้าก็เปลี่ยนวิธีการนิดหน่อย Soul Mates (2009)
It's a family of biters.เป็นพวกชอบกัดทั้งบ้าน Mama Spent Money When She Had None (2009)
I'm sure the little biter will turn up.ข้าแน่ใจว่านักกัดตัวน้อยจะกลับมาแน่ Innocents of Ryloth (2009)
Juanita's a biter.ฮวนนิต้าเป็นนักกัด The Coffee Cup (2009)
Watch out... She's a biter.ระวังหน่อย เธอแสบใช่ย่อย Pilot (2010)
Biter. Matt Lauer?โอลิเวอร์ นอร์ธ จืดชืด I Kissed a Girl (2011)
Armed guards on the fence and patrolling the perimeter to keep the biters away.พวกการ์ดติดอาวุธจะอยู่บนรั้ว คอยลาดตะเวน ป้องกันเขตเมืองจากพวกซอมบี้ Walk with Me (2012)
Walk with the biters, they think you're a biter.ถ้าเดินทางกับพวกซอมบี้นี้ พวกตัวอื่นๆมันจะคิดว่าคุณพวกเดียวกันกับมัน Walk with Me (2012)
Biters got there before we did.พวกซอมบี้ไปถึงที่นั่นก่อนเรา Walk with Me (2012)
If we had more ammo we could cut down a whole pack of biters.ถ้าเรามีกระสุนมากกว่านี้ เราคงจัดการวอล์คเกอร์ได้ทั้งฝูง Killer Within (2012)
You think biters figured out how to use weapons?คุณคิดว่าพวกจอมงับนั่น มันจะรู้วิธีใช้อาวุธงั้นเหรอ? Killer Within (2012)
She sent us a biter-gram, y'all.ยัยนั่นมันส่งโทรศพมาหาเราว่ะ Hounded (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
โค่นต้นไม้[v. exp.] (khōn tonmāi) EN: fell trees ; lumber   FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
สิง[v.] (sing) EN: dwell ; live   FR: demeurer ; habiter
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up   FR: vivre en concubinage ; cohabiter

CMU English Pronouncing Dictionary
BITER    B AY1 T ER0

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
アービタ[, a-bita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アビタ[, abita] (n) arbiter [Add to Longdo]
オービター[, o-bita-] (n) orbiter [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
衛星船[えいせいせん, eiseisen] (n) manned satellite; manned orbiter [Add to Longdo]
軌道船[きどうせん, kidousen] (n) orbiter [Add to Longdo]
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P) [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biter \Bit"er\, n.
   1. One who, or that which, bites; that which bites often, or
    is inclined to bite, as a dog or fish. "Great barkers are
    no biters." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. One who cheats; a sharper. [Colloq.] --Spectator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biter
   n 1: someone who bites

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top