ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestrewed

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestrewed-, *bestrewed*, bestrew, bestrewe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bestrewed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bestrewed*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew

English-Thai: Nontri Dictionary
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestrew (v) bˈɪstrˈuː (b i1 s t r uu1)
bestrewn (v) bˈɪstrˈuːn (b i1 s t r uu1 n)
bestrews (v) bˈɪstrˈuːz (b i1 s t r uu1 z)
bestrewed (v) bˈɪstrˈuːd (b i1 s t r uu1 d)
bestrewing (v) bˈɪstrˈuːɪŋ (b i1 s t r uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestreuen | bestreuend | bestreutto bestrew | bestrewing | bestrewed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bestrew \Be*strew"\, v. t. [imp. {Bestrewed}; p. p. {Bestrewed},
     {Bestrown} (?); p. pr. & vb. n. {Bestrewing}.]
     To strew or scatter over; to besprinkle. [Spelt also
     {bestrow}.] --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top