Search result for

berk

(39 entries)
(1.3455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berk-, *berk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berk[N] คนโง่
berk[SL] อวัยวะเพศหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hauberkn. เสื้อเกราะยาวถึงเข่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The University of California, Berkeley, offers me both.ม.แคลิฟอร์เนีย เสนอให้ผมทั้งสองอย่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
One question: does Berkeley play?ถามอะไรหน่อย เบิร์กลี่ย์เล่นรึป่าว High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I'm going to Berklee School of Music.-ผมไปที่เบิกค์รี่ วิทยาลัยดนตรี Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Widower, one kid Son at Berkleyเขาอยู่คนเดียว ลูกหนึ่งคน ลูกชายติดยาเสพติด Fa Guan (2009)
Well, we know kaczynski sent bombs to berkeley where he taught,เอาหละ เรารู้ว่า แคสซินสกี้ ส่งระเบิดไปที่เบอร์เคอร์รี่ ที่ที่เค้าสอนหนังสือ Amplification (2009)
She thought she was still living in the Berkshire and we were all neighboursเธอเชื่อว่า เธอยังอาศัยอยู่ในเบิร์คไชน์ แล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้าน Shutter Island (2010)
And this place would struggle in Berkeley.และการอยู่ในเบิร์กเลย์คงต้อง ดิ้นรนชีวิตกันมากทีเดียว In This Home on Ice (2010)
It's Berkov.นี่ เบอคอฟพูด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Berkov, did Novakovich say anything to Bauer?เบอคอฟ โนวาโควิชบอกอะไร ไปกับบาวเออร์รึเปล่า? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Joel Fajans, an antimatter investigator at the University of California, Berkeley.ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ปฏิสสารมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล What Are We Really Made Of? (2010)
I was partially inspired to do this by this experiment over here -- the Bevatron Accelerator at the Lawrence Berkeley National Laboratory.โดยการทดลองนี้มากกว่าที่นี่ เบฟาทอน เร่ง ที่อเรนซ์เบิร์กลีย์ห้อง ปฏิบัติการแห่งชาติ What Are We Really Made Of? (2010)
This is Berk.ที่นี่คือ เบิร์ก How to Train Your Dragon (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบอร์คีเลียม[N] berkelium, Syn. ธาตุเบอร์คีเลียม, Example: ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเบอร์คีเลียมซึ่งได้จากการระดมยิง 241Am ปริมาณเล็กน้อย ด้วยฮีเลียมนิออนในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 97 สัญลักษณ์ Bk เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบอร์คีเลียม[n.] (boēkhīlīem) EN: berkelium   FR: berkélium [m]
เบิร์กลีย์[org.] (Boēklī) EN: Berkeley   FR: Berkeley

CMU English Pronouncing Dictionary
BERK    B ER1 K
BERKA    B ER1 K AH0
BERKE    B ER1 K
BERKO    B ER1 K OW0
BERKEN    B ER1 K AH0 N
BERKEL    B ER1 K AH0 L
BERKEY    B ER1 K IY0
BERKES    B ER1 K S
BERKLEY    B ER1 K L IY0
BERKLEE    B ER1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Berkshire    (n) (b aa1 k sh @ r)
Berkhamsted    (n) (b @@1 k @ m s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berkelium {n} [chem.]berkelium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バークリウム[, ba-kuriumu] (n) berkelium (Bk); (P) [Add to Longdo]
バークレー[, ba-kure-] (n) Berkeley; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯克利[Bó kè lì, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] Berkeley (California) [Add to Longdo]
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, / ] Berkshire (swine) [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, / ] berkelium Bk97, actinoid element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berk
   n 1: a stupid person who is easy to take advantage of

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 berk [bɛrk]
   birch
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 strong
 
 1. kuvvetli, zorlu, güçlü
 2. metin, sağlam, berk, dayanıklı
 3. sert, keskin
 4. ağır
 5. şiddetli
 6. gayretli
 7. temeli sağlam, esaslı
 8. (gram.) mastarın sesli harfinin değişmesi ile geçmiş zamanlarım teşkil eden (fiil) (break, broke, broken gibi) strong cheese ağır kokulu peynir. strong constitution sağlam bünye. strong drink sert içki. strong language sert ve ağır sözler
 9. küfür. strong market müsait piyasa. strong meat kabul edilmesi zor olan mesele. an army tenthousand strong on bin kişilik bir ordu. strongly kuvvetle, kuvvetli bir şekilde.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top