ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battering

B AE1 T ER0 IH0 NG   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battering-, *battering*, batter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battering[N] การทุบตีอย่างรุนแรง
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A penis is a thruster, a battering ram, if you will.ไอ้จ้อนคือ ผู้ผลักดัน เรียกว่าเป็นดุ้นน่ะ ถ้าอยากเรียก The Story of Us (1999)
Take it all. Battering rams, flares. Everything.แบกไปให้หมด ที่พังประตู พลุ ฯลฯ [Rec] 2 (2009)
Sir, who got the battering ram?บอส ใครจะถือที่พังประตู [Rec] 2 (2009)
Battering ram!ที่พังประตูมาซิ [Rec] 2 (2009)
Watch it, battering ram!ดูนี่สิ ที่พังประตู [Rec] 2 (2009)
I'd be like a medieval battering ram.ฉันอยากเป็นเหมือนแกะยุคกลางที่ทนแรงปะทะได้ Audition (2010)
Yeah, he's like a human battering ram, like, like,ใช่เขาเหมือนกับ มนุษย์แบตเตอรี่ คล้ายๆว่า เขามีหัวใจที่กล้าหาญพอ Audition (2010)
My teammates can push my chair like a battering ram.ฉันให้เพื่อนร่วมทีมช่วยเข็นน่ะ เหมือนมีรถเข็นแบตเตอรี่ Britney/Brittany (2010)
We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision.เรากำลังล้อมโจมตีเครื่องจักรกล ต่อสู้่กับพวกเครื่องยิงธนู เครื่องยิงก้อนไฟ พระองค์ย่อมตัดสินใจได้ยาก The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Now there 's bigger ones battering me...ตอนนี้มีตัวนึงใหญ่โคตรกำลังเล่นงานฉัน... Attack the Block (2011)
Now, even though this programme has taken a terrible battering in the newspapers in recent weeks, we have made every effort we possibly can to make sure this series is unaffected.ถึงแม้ว่ารายการนี้ จะโดนโจมตี จากหนังสือพิมพ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำทุกอย่าง เท่าที่ทำได้ Episode #18.1 (2012)
- Who drove the battering ram?- ใครขับรถคันนี้? Quill (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batteringSomeone is battering at the door.
batteringWaves were battering the shore.

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTERING B AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battering (v) bˈætərɪŋ (b a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, ] battering ram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破城槌[はじょうつい, hajoutsui] (n) battering ram [Add to Longdo]
乱打[らんだ, randa] (n,vs) hitting; battering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\ (b[a^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Battered}
   (b[a^]t"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Battering}.] [OE. bateren,
   OF. batre, F. battre, fr. LL. battere, for L. batuere to
   strike, beat; of unknown origin. Cf. {Abate}, {Bate} to
   abate.]
   [1913 Webster]
   1. To beat with successive blows; to beat repeatedly and with
    violence, so as to bruise, shatter, or demolish; as, to
    batter a wall or rampart.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear or impair as if by beating or by hard usage. "Each
    battered jade." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metallurgy) To flatten (metal) by hammering, so as to
    compress it inwardly and spread it outwardly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 battering \bat"ter*ing\ n.
   the act or process of subjecting to strong repeated blows.
 
   Syn: banging.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 battering
   n 1: the act of subjecting to strong attack [syn: {battering},
      {banging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top