ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basilar

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basilar-, *basilar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basilar(แบส'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับฐาน,อยู่ที่ฐาน, Syn. basal,basilary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basilarส่วนฐาน [การแพทย์]
Basilar Arteryหลอดเลือดแดงบาซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell him she might have a basilar skull fracture. Let's get her up to C.T.,Now.บอกเขาว่าเธออาจกะโหลกแตกร้าวบริเวณฐาน พาเธอไปแสกน C.Tเดี๋ยวนี้ All by Myself (2008)
Give the patient a calcium channel blocker infusion in the basilar artery.ให้ยาปิดกั้นช่องทางแคลเซียม กับผู้ป่วยหยด เข้าเส้นเลือดแดงบาสิล่า Last Temptation (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] basilar artery (central artery of the brain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilar \Bas"i*lar\, Basilary \Bas"i*la*ry\, a. [F. basilaire,
   fr. L. basis. See {Base}, n.]
   1. Relating to, or situated at, the base.
    [1913 Webster]
 
   2. Lower; inferior; applied to impulses or springs of action.
    [R.] "Basilar instincts." --H. W. Beecher.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basilar
   adj 1: of or relating to or located at the base; "the basilar
       membrane of the cochlea" [syn: {basilar}, {basilary}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 basilar
  basic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top