Search result for

badmintons

(82 entries)
(1.668 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badmintons-, *badmintons*, badminton
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา badmintons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *badmintons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ Bad Reputation (2010)
Hate Father. Did you promise to play badminton?ผมเกลียดพ่อ ไหนสัญญาว่าจะเล่นแบดมินตัน Dae Mul (2010)
And because of a badminton racket.และเพราะแรคเก็ตแบดมินตัน Dae Mul (2010)
Ah, badminton?อ๋อ แบดมินตัน Episode #1.9 (2010)
Badminton?แบดมินตันเหรอ? Episode #1.9 (2010)
We better bring the badminton girls tomorrow.สาวแบทมินตันคนนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น From Up on Poppy Hill (2011)
Who doesn't love badminton?ใครบ้างจะไม่รักแบตมินตัน? Something Borrowed (2011)
Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.นั่นแหละสิ่งที่ฉันกำลังหาอยู่ Dark Shadows (2012)
Well... it's not the balls-to-the-wall action of badminton or cricket, but hey... what is?ไม่ใช่แบบตีใส่ผนังนะ แบบคล้ายๆแบตมินตันหรือคริคเก็ท แต่.. อะไรเหรอ The Date Night Variable (2012)
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,สาวๆจากลูลูเลมอน วิทยาการของฉัน คู่เล่นแบทมินตันของฉัน , นักวางแผนทางการเงินของฉัน Re-launch (2012)
Badminton.ฝึกตีแบด Hotel Transylvania 2 (2015)
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์ Cute Poison (2005)
Go to your room!Jetzt spielen sie einmal in der Woche Badminton zusammen. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
[GRUNTING] Now, the badminton rackets!Jetzt die Badminton-Schläger! Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
You got hurt playing badminton with my dad.Sie wurde verletzt Badminton spielen mit meinem Vater. The One with All the Rugby (1998)
Badminton courts.Hier die Badmintonecke. Swim Neighbors (2001)
I think I just might quit from wheelchair badminton.Vielleicht höre ich mit dem Rollstuhl-Badminton auf. The Wheelchair (2002)
- Like badminton.- BadmintonI Solemnly Swear (2003)
A week later we were playing badminton, I lofted a high, arcing shot to his side of the net...Die nächste Woche spielten wir Badminton, und ich schlug einen hohen Ball auf seine Seite. Name Dropper (2004)
You put that behind a badminton net, and it's my dad all over again.Ich stelle mir wieder das Badminton-Netz vor, und das mit meinem Vater kommt wieder hoch. Name Dropper (2004)
- Toy store? I told your ass not to steal the badminton set.Scheiße, ja, ich hatte dir gesagt, du sollst das Badminton-Set nicht klauen. Middle Ground (2004)
Someone ripped your heart out and tried to play badminton with it.Jemand hat dich verletzt. Jemand hat dir das Herz rausgerissen und spielt Badminton damit. Dirty Love (2005)
During PE, we were playing badminton, and I knew I had to walk past a bunch of the other students to get back to the locker room, and so I just started walking.Es war in... in Sport. Wir haben... wir haben Badminton gespielt, und ich wusste, dass ich durch einen Haufen Schüler hätte gehen müssen, um du weißt schon, um zur Umkleide zu gehen. Also, bin ich einfach losgegangen. Cute Poison (2005)
This is a historic reunion of crusaders, not a house meeting.Das ist ein Treffen ehemaliger Kreuzritter- Orden und kein Treffen im Badminton-Klub. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
The only night he goes out all week is Wednesday and that's to play badminton!Und der einzige Abend, an dem er ausgeht, ist Mittwoch und das, um Badminton zu spielen! Bunk Off (2008)
Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.Tja, ich schreibe mit links, aber ich spiele Tennis und Badminton mit rechts. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Did I ever tell you about the cakewalk for the badminton club?Habe ich jeh von dem Spaziergang für den Badminton Verein erzählt? I Want You to Want Me (2009)
- Badminton ...- BadmintonThe Crocodiles Strike Back (2010)
"Badminton ..." Sent off!Sportlich ist gut, Badminton, Ab damit! The Crocodiles Strike Back (2010)
- Badminton, why?- Beim Badminton, warum? Trip to Warwick (2010)
We better bring the badminton girls tomorrow.Morgen bringen wir die Badminton-Mädchen mit. From Up on Poppy Hill (2011)
Who doesn't love badminton?Alle lieben BadmintonSomething Borrowed (2011)
These days, he runs a badminton league for kindergarteners.Heute leitet er einen Badminton-Verein für Kindergartenkinder. Diary of a Wimpy Kid: Dog Days (2012)
Well... it's not the balls-to-the-wall action of badminton or cricket, but hey... what is?Nun, er hat nicht die Vollgas-Action von Badminton oder Kricket, aber hey... was hat das schon? The Date Night Variable (2012)
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,Die Damen von Lululemon, meinen Urologen, meinen Badminton-Partner, meinen Finanzplaner, Re-launch (2012)
Or a fucking badminton tournament?Oder eins von diesen verfickten Badminton-Turnieren? Suck Me Shakespeer (2013)
Maybe you should try badminton.Vielleicht versuchen Sie es mal mit BadmintonBlended (2014)
It's just a shuttlecock.Ein Badminton-Sperling. La vraie maladie de Béatrice (2014)
Badminton.BadmintonHotel Transylvania 2 (2015)
- Why couldn't he play badminton? - Okay.- Warum konnte er nicht Badminton spielen? No Way Jose (2015)
Dude, three-time Sanskriti School for Well-Born Boys badminton champion.Alter, dreifacher Sanskriti Schule für wohlgeborene Jungs Badminton Champion. The Skywalker Incursion (2015)
Wait, did you play badminton or sad-minton?Warte, hast du Badminton gespielt oder Schlechtminton? Hör nicht auf ihn. The Skywalker Incursion (2015)
Okay.Ich hänge ein Badmintonnetz auf. Flicky-Flicky Thump-Thump (2015)
[Steve] The only real fight I had was playing badminton, I was a badminton player, and there was this one fucking asshole.Es gab nur einmal Ärger, das war beim Badminton. Da war so ein richtiges Arschloch. I'll Sleep When I'm Dead (2016)
This is called truth badminton.Das nennen wir Wahrheits-BadmintonPilot (2016)
Not after badminton.Nicht nach dem BadmintonPilot (2016)
And here we have a badminton court.Und hier ist ein Badmintonplatz. They Drive by Night (1940)
I love badminton.Ich lebe BadmintonHusbands (1970)
The 9:00 news, which was to have followed has been canceled tonight so we can bring you the quarterfinals of the all-essex badminton championship.Die 9-Uhr-Nachrichten, die jetzt folgen sollten... wurden gestrichen, so können wir Ihnen jetzt... das Viertelfinale der Essex- Badminton-Meisterschaften zeigen. The War Against Pornography (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badmintonHi, Fred, how about badminton on Thursday?
badmintonI used to play badminton, but I do not any more.
badmintonThere were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADMINTON    B AE1 D M IH2 N T AH0 N
BADMINTONS    B AE1 D M IH2 N T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badminton    (n) (b a1 d m i n t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federball {m}; Federballspiel {n}; Badminton {n} [sport]badminton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
羽子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际羽毛球联合会[Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Badminton Federation [Add to Longdo]
打鸟[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton [Add to Longdo]
杨维[Yáng Wéi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˊ, / ] Yang Wei (badminton) [Add to Longdo]
汤姆斯杯[Tāng mǔ sī Bēi, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙ ㄅㄟ, / ] Thomas cup (international badminton team competition) [Add to Longdo]
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton [Add to Longdo]
苏迪曼杯[Sū dí màn bēi, ㄙㄨ ㄉㄧˊ ㄇㄢˋ ㄅㄟ, / ] Sudirman cup (world badminton team competition) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top