ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bös

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bös-, *bös*,
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bosh[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh[SL] ไร้สาระ
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss[VT] ควบคุม, Syn. supervise
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
bosom[ADJ] ใกล้ชิด, Syn. intimate
bossy[ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
bosomy[ADJ] (ผู้หญิง) หน้าอกใหญ่
boss man[SL] (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
boss about[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
bosom(n) อก,เต้านม
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
unbosom(vt) เปิดเผย,แพร่หลาย(ความลับ)
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bostryx; cincinnus; helicoid cymeช่องวงแถวเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bos Taurus Linneสิ่งสกัดจากตับอ่อนของวัว [การแพทย์]
Bosnia and Hercegovinaบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา [TU Subject Heading]
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Boston Standardมาตรฐานบอสตัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bosun[โบซัน] (n ) สรั่งเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
อก[N] breast, See also: bosom, bust, Syn. หน้าอก, ทรวงอก, Example: การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
เพื่อนรัก[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count unit: คน
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss   FR: meneur [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวอก[n.] (hūa-ǿk) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
BOS    B AA1 S
BOSO    B OW1 S OW0
BOST    B AA1 S T
BOSS    B AO1 S
BOSE    B OW1 Z
BOSH    B AA1 SH
BOSCH    B AO1 SH
BOSAK    B OW1 S AH0 K
BOSMA    B OW1 S M AH0
BOSCO    B AO1 S K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bosh    (n) bˈɒʃ (b o1 sh)
boss    (v) bˈɒs (b o1 s)
bosky    (j) bˈɒskiː (b o1 s k ii)
bosom    (n) bˈuzəm (b u1 z @ m)
bossy    (j) bˈɒsiː (b o1 s ii)
Boston    (n) bˈɒstən (b o1 s t @ n)
bosoms    (n) bˈuzəmz (b u1 z @ m z)
bossed    (v) bˈɒst (b o1 s t)
bosses    (v) bˈɒsɪz (b o1 s i z)
bossier    (j) bˈɒsɪəʴr (b o1 s i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior, #10,265 [Add to Longdo]
波黑[Bō Hēi, ㄅㄛ ㄏㄟ, ] Bosnia-Herzegovina, #20,268 [Add to Longdo]
波士顿[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts, #20,327 [Add to Longdo]
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] boss; gang leader, #25,368 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] Boschniakia glabra, #26,907 [Add to Longdo]
百色[Bó sè, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi, #39,811 [Add to Longdo]
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] bosom (the seat of emotions); one's mind, #59,277 [Add to Longdo]
波斯尼亚[Bō sī ní yà, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Bosnia, #72,375 [Add to Longdo]
百色市[Bó sè shì, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄕˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi, #76,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bösartigkeit {f}malignity [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}sinisterness [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}viciousness [Add to Longdo]
Böschung {f}; Uferböschung {f}embankment [Add to Longdo]
Böse {n}; Böses; Übel {n} | das Gute und Böse | jdn. nichts Böses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
Bösheit {f}rancorousness [Add to Longdo]
Böskeit {f}invidiousness [Add to Longdo]
Böswilligkeit {f} | Böswilligkeiten {pl}malevolence | malevolences [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}; Böswilligkeit {f}malice [Add to Longdo]
böse Vorahnung {f}; schlechtes Vorgefühlpremonition [Add to Longdo]
bösartig {adj}ill-natured [Add to Longdo]
bösartig; böswillig; boshaft; bedrohend {adj}malicious [Add to Longdo]
bösartig; brutal; teuflisch {adj}vicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
そぼそぼ[, sobosobo] (adv) drizzling (rain) [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用BOS[おうようBOS, ouyou BOS] application BOS [Add to Longdo]
境界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
墓石[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top