Search result for

auction

(82 entries)
(1.4129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auction-, *auction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auction[N] การขายโดยการประมูล, See also: การขายทอดตลาด
auction[VT] ขายโดยการประมูล
auction off[PHRV] ประมูล, See also: นำไปขายโดยการประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctioneerผู้ทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auctionการขายทอดตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Auctionsการประมูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He did, which is why the whole building's up for auction.ใช่ เขาตายแล้ว นั่นแหล่ะเหตุผลที่ตึกนี้ถูกขายทอดตลาด Chuck in Real Life (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
It's a car preview for an auction Jason's having tomorrow-- sort of an open house for cars.มันเป็นรถโชว์น่ะ ี่เจสันจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้ เขาเลยเปิดบ้านให้ดูรถ Chuck Versus the Best Friend (2009)
On the auction block today, a collection of very fine automobiles...ในการประมูลวันนี้ เป็นคอแลคชั่น รถยนต์ที่สวยมากๆ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Oh, my God, the auction.โอ้ พระเจ้า, การประมูล Chuck Versus the Best Friend (2009)
I just flashed-- we have to get to the auction.ผมเพิ่งแว้บ เราต้องเข้าไปร่วมงานประมูล Chuck Versus the Best Friend (2009)
Andrew bought a case of it at a wine auction to celebrate that huge raise.ผมรู้ครับ แอนดรูซื้อมาจากการประมูลไวน์ เพื่อฉลองการขึ้นเงินเดือนก้อนใหญ่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Christie's is hosting its first ever "sea auction"คริสตี้กำลังจัดการประมูลกลางทะเลครั้งแรก The Story of Lucy and Jessie (2009)
A high-stakes poker game? Or an arms dealer auction?-หรืองานประมูลพ่อค้าอาวุธ? Carrnal Knowledge (2009)
And so, are you interested in today's auction?และถ้าอย่างนั้น เธอสนใจการประมูลวันนี้มั้ย? Episode #1.3 (2009)
She brought with her Bella Song's new work which will be the dark horse for the auction tonight.เธอมากับผลงานชิ้นใหม่ของเบลล่าซองที่จะเป็นม้ามืดของงานประมูลในคืนนี้ Episode #1.3 (2009)
The auction item this time!ถึงเวลาแห่งการประมูล! Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auctionFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
auctionI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.
auctionI obtained the painting at an auction.
auctionThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.
auctionWe will be willing to make a deal with you after the auction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายเลหลัง[V] auction off, Syn. ขายทอดตลาด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยขายเลหลังเครื่องฉายภาพโทรทัศน์และรถยกไฟฟ้า, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุด ก็เป็นผู้ซื้อได้
การประมูล[N] auction, Example: รายได้จากการประมูลที่จัดขึ้นครั้งก่อนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี, Thai definition: รูปแบบการขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง โดยการให้ผู้สนใจซื้อเข้าสู้ราคากันด้วยวาจาหรือหนังสือ และใครให้ราคาสูงสุด ก็จะมีการตกลงขายให้กับผู้นั้น
ซองประมูล[N] auction, Example: กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลในการยื่นซองประมูลประกวดราคา, Thai definition: ซองเสนอราคาในการประมูล เพื่อให้ได้สิทธิในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เลหลัง[V] auction, See also: put to auction, be up for auction, Syn. ประมูลขาย, ขายถูก, ขายเลหลัง, Example: โรงงานเลหลังสินค้าที่ตกรุ่นในราคาต่ำกว่าทุน, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
ขายทอดตลาด[V] auction, Example: ธนาคารขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้, Thai definition: ขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
เลหลัง[V] auction, See also: put to auction, be under the hammer, Syn. ขายทอดตลาด, Example: เจ้าของกิจการเลหลังเฟอร์นิเจอร์จนหมดแล้ว, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
การขายทอดตลาด[N] auction, See also: public sale, Thai definition: การขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
ขายเลหลัง[V] auction, See also: put to auction, Syn. ขายลดราคา, Example: พ่อค้าขายเลหลังเสื้อผ้ามียี่ห้ออย่างไม่กลัวขาดทุน, Thai definition: ขายไม่หมดแล้วเอาสินค้านั้นมาขายในราคาถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pramūn) EN: put up for auction   
การขายทอดตลาด[n. exp.] (kān khāi thøttalāt) EN: auction ; sale by auction   
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender   FR: vente aux enchères [f]
การประมูลขาย [n.] (kān pramūn khāi) EN: auction   FR: vente aux enchères [f]
ขายเลหลัง[v. exp.] (khāi lēlang) EN: auction off   FR: vendre aux enchères ; liciter
ขายทอดตลาด[v.] (khāi thøttalāt) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction   
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithøttalāt) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer   
ผู้ประมูล[n.] (phū pramūn) EN: bidder ; auctioneer   FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ทอดตลาด[n. exp.] (phū thøttalāt) EN: auctioneer   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUCTION    AA1 K SH AH0 N
AUCTIONS    AA1 K SH AH0 N Z
AUCTION'S    AO1 K SH AH0 N Z
AUCTIONED    AO1 K SH AH0 N D
AUCTIONEER    AA2 K SH AH0 N IH1 R
AUCTIONING    AO1 K SH AH0 N IH0 NG
AUCTIONEERS    AO2 K SH AH0 N IH1 R Z
AUCTIONEERING    AO2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auction    (v) (oo1 k sh @ n)
auctions    (v) (oo1 k sh @ n z)
auctioned    (v) (oo1 k sh @ n d)
auctioneer    (n) (oo2 k sh @ n i@1 r)
auctioning    (v) (oo1 k sh @ n i ng)
auctioneers    (n) (oo2 k sh @ n i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auktionslokal {n}auction room [Add to Longdo]
Auktion {f}; Versteigerung {f} | Auktionen {pl}; Versteigerungen {pl}auction | auctions [Add to Longdo]
Auktionsmarkt {m}auction market [Add to Longdo]
Auktionspreis {m}auction price [Add to Longdo]
Auktionskatalog {m}auction catalogue; auction catalog [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットオークション[, inta-nettoo-kushon] (n) Internet auction [Add to Longdo]
オークション[, o-kushon] (n) auction; (P) [Add to Longdo]
オークションサイト[, o-kushonsaito] (n) auction site [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オンラインオークション[, onrain'o-kushon] (n) online auction [Add to Longdo]
ネットオークション[, nettoo-kushon] (n) net auction [Add to Longdo]
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction) [Add to Longdo]
ヤフオク[, yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
競り;糶り;競;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See 競り売り) auction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拍卖[pāi mài, ㄆㄞ ㄇㄞˋ, / ] auction [Add to Longdo]
拍卖商[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, / ] auctioneer; auction house [Add to Longdo]
拍卖会[pāi mài huì, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] auction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auction \Auc"tion\, n. [L. auctio an increasing, a public sale,
   where the price was called out, and the article to be sold
   was adjudged to the last increaser of the price, or the
   highest bidder, fr. L. augere, auctum, to increase. See
   {Augment}.]
   1. A public sale of property to the highest bidder, esp. by a
    person licensed and authorized for the purpose; a vendue.
    [1913 Webster]
 
   2. The things sold by auction or put up to auction.
    [1913 Webster]
 
       Ask you why Phryne the whole auction buys ? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, the more prevalent expression has
      been "sales at auction," that is, by an increase of
      bids (Lat. auctione). This latter form is preferable.
      [1913 Webster]
 
   {Dutch auction}, the public offer of property at a price
    beyond its value, then gradually lowering the price, till
    some one accepts it as purchaser. --P. Cyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auction \Auc"tion\, v. t.
   To sell by auction.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auction
   n 1: a variety of bridge in which tricks made in excess of the
      contract are scored toward game; now generally superseded
      by contract bridge [syn: {auction}, {auction bridge}]
   2: the public sale of something to the highest bidder [syn:
     {auction}, {auction sale}, {vendue}]
   v 1: sell at an auction [syn: {auction}, {auction off},
      {auctioneer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top