ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attache

AE2 T AH0 SH EY1   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attache-, *attache*
Possible hiragana form: あったちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)

English-Thai: Nontri Dictionary
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
He's beginning to get that anybody he attaches himself to is gonna end up in prison... and he's not the only one who's starting to feel that way, Michael.เขาเป็นหลานคุณนะ เขาคงเริ่มคิดว่าทุกคนที่เขาผูกพันด้วย จะหนีไม่พ้นต้องติดคุกซะหมด และเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้นะ ไมเคิล Pilot (2005)
Spirit attaches itself to something, and theวิญญาณผูกติดอยู่กับบางสิ่ง แล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
And it, of course, attaches to the brain.แล้วมัน เชื่อมต่อกับสมอง It Takes Two (2006)
A spirit guide that attaches to your subconscious.ผู้นำทางวิญญาณที่จะพานายไปสู่จิตใต้สำนึก Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
The rest of us will meet with the legal attache before whit the royal canadian mounted police.พวกเราที่เหลือจะไปพบกับฑูตทางกฏหมาย ก่อนที่จะไปเจอตำรวจหลวงลาดตระเวนแคนาดา To Hell... And Back (2009)
...in Araki's attache of samples of the new model we found positive reactions for both Hyuga-sensei and Gotou-san's blood...ในพวกอุปกรณ์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของอารากิ.. ..เราตรวจพบกว่ามันตรงกับเฮียวกะเซ็นเซย์ และโกโต้ซํง Episode #1.3 (2009)
Military attache there trouble?จะมาเจรจารึ Ip Man 2 (2010)
Military attache in Hong Kong so many punches you can teach in peace?การทะหาร การเจรจาช่วยได้งั้นรึ มวยที่เจ้าสอนเพื่อสันติภาพงั้นรึ Ip Man 2 (2010)
And here is a model of the virus and how it attaches to its host.และนี่คือรูปแบบของไวรัส และวิธีการที่จะยึดติดกับโฮสต์ Contagion (2011)
And the virus attaches to the cell like a key slipping into a lock.ไวรัสเจาะเข้าเซลล์เหมือนกับ ลูกกุญแจเสียบเข้ากับตัวล็อค Contagion (2011)
It attaches itself to the central nervous system via the spinal cord.พวกมันจะเเฝงตัวกับระบบประสาท\ และเส้นประสาทไขกระดูกสันหลังคน Resident Evil: Damnation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attacheA card was attached to the gift.
attacheA driver is deeply attached to his old car.
attacheAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attacheA note was attached to the document with a paper clip.
attacheAttached is a map to our office.
attacheAttached is the draft compilation.
attacheAttached is the tentative agenda.
attacheBe attached to.
attacheHe attached a "Fragile" label to the package.
attacheHe attached a label to the bag.
attacheHe attached great importance to the event.
attacheHe attached the trailer to his car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
ดอย[v.] (døi) FR: attacher
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind   FR: attacher
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp   FR: accrocher ; attacher
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
ล่ามควาย[v. exp.] (lām khwāi) EN: tether a buffalo   FR: attacher un buffle
ไม่ถือ[v. exp.] (mai theū) EN: do not mind ; do not care about   FR: ne pas attacher d'importance ; ça ne me fait rien
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHE    AE2 T AH0 SH EY1
ATTACHED    AH0 T AE1 CH T
ATTACHES    AH0 T AE1 CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attache    (n) ətæʃˈɛɪ (@ t a sh ei1)
attached    (v) ˈətˈætʃt (@1 t a1 ch t)
attaches    (v) ˈətˈætʃɪz (@1 t a1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}; Aktenkoffer {m}attache case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
アタッシェ[, atasshie] (n) attache (fre [Add to Longdo]
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[, deyuaruatacchido] (n) {comp} dual attached [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach'e \At`ta*ch['e]"\, n. [F., p. p. of attacher. See
   {Attach}, v. t.]
   One attached to another person or thing, as a part of a suite
   or staff. Specifically: One attached to an embassy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attache
   n 1: a specialist assigned to the staff of a diplomatic mission
   2: a shallow and rectangular briefcase [syn: {attache case},
     {attache}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Attache /ataʃeː/ 
  attache

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top