ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assize-, *assize*
Possible hiragana form: あっしぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ, ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ, คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้, การไตร่สวน, การนั่งพิจารณาคดี, มาตราการกำหนดราคาสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assize (n) ˈəsˈaɪz (@1 s ai1 z)
assizes (n) ˈəsˈaɪzɪz (@1 s ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
立法府[りっぽうふ, rippoufu] (n) (1) assize; court; (2) legislature; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assize \As*size"\, n. [OE. assise, asise, OF. assise, F.
   assises, assembly of judges, the decree pronounced by them,
   tax, impost, fr. assis, assise, p. p. of asseoir, fr. L.
   assid?re to sit by; ad + sed[=e]re to sit. See {Sit}, {Size},
   and cf. {Excise}, {Assess}.]
   1. An assembly of knights and other substantial men, with a
    bailiff or justice, in a certain place and at a certain
    time, for public business. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A special kind of jury or inquest.
    (b) A kind of writ or real action.
    (c) A verdict or finding of a jury upon such writ.
    (d) A statute or ordinance in general. Specifically: (1) A
      statute regulating the weight, measure, and
      proportions of ingredients and the price of articles
      sold in the market; as, the assize of bread and other
      provisions; (2) A statute fixing the standard of
      weights and measures.
    (e) Anything fixed or reduced to a certainty in point of
      time, number, quantity, quality, weight, measure,
      etc.; as, rent of assize. --Glanvill. --Spelman.
      --Cowell. --Blackstone. --Tomlins. --Burrill.
 
   Note: [This term is not now used in England in the sense of a
      writ or real action, and seldom of a jury of any kind,
      but in Scotch practice it is still technically applied
      to the jury in criminal cases. --Stephen. --Burrill.
      --Erskine.]
    (f) A court, the sitting or session of a court, for the
      trial of processes, whether civil or criminal, by a
      judge and jury. --Blackstone. --Wharton. --Encyc.
      Brit.
    (g) The periodical sessions of the judges of the superior
      courts in every county of England for the purpose of
      administering justice in the trial and determination
      of civil and criminal cases; -- usually in the plural.
      --Brande. --Wharton. --Craig. --Burrill.
    (h) The time or place of holding the court of assize; --
      generally in the plural, assizes.
      [1913 Webster]
 
   3. Measure; dimension; size. [In this sense now corrupted
    into {size}.]
    [1913 Webster]
 
       An hundred cubits high by just assize. --Spenser.
    [1913 Webster] [Formerly written, as in French, {assise}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assize \As*size"\, v. t. [imp. & p. p. {Assized}; p. pr. & vb.
   n. {Assizing}.] [From {Assize}, n.: cf. LL. assisare to
   decree in assize. Cf. {Asses}, v.]
   1. To assess; to value; to rate. [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix the weight, measure, or price of, by an ordinance
    or regulation of authority. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assize
   n 1: the regulation of weights and measures of articles offered
      for sale
   2: an ancient writ issued by a court of assize to the sheriff
     for the recovery of property

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top