ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardent

AA1 R D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardent-, *ardent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent(adj) สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous, passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can an ardent wish bring back the dead?ให้คนที่ตายแล้วกลับมางั้นรึ? Yomigaeri (2002)
To make a dead man come back to life, you need more than just an ardent wish.การทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมา มันไม่ใช่แค่อธิฐาน Yomigaeri (2002)
Wow, what an ardent stage!ว้าว เป็นเวทีที่ร้อนแรงจริงๆ! Innocent Steps (2005)
Her ardent and eager slave.ต้องการเป็นที่หลงไหลทุ่มเทจากหญิงสาว Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Even Flynn's most ardent supporters are now acknowledging a difficult truth.แม้แต่ผู้สนับสนุนฟลินน์ ก็ต้องทำใจยอมรับว่า TRON: Legacy (2010)
The ardent demand:เรียกร้องในงานคืนสู่เหย้า Britney/Brittany (2010)
Of course we didn't break up cleanly, but it wasn't ardent enough to leave any feelings.แน่ล่ะ เราจบกันแบบไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีอนาคต Episode #1.5 (2010)
As I'm an ardent patron of the opera, I'll take that as a compliment, although I'm certain it was meant as quite the opposite.ในฐานะที่คลั่งไคล้โอเปร่าเป็นอย่างมาก ผมจะถือว่านั่นเป็นคำชมละกัน ถึงแม้จะมั่นใจว่าความหมายที่แท้จริงนั้นตรงกันข้าม The Blood Is the Life (2013)
I'm an ardent student of human nature.ผมเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardentHe is an ardent music lover.
ardentHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
ardentHe yielded to her ardent wishes.
ardentIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardentIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardentThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกโชน[lukchōn] (adj) EN: ardent
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
ถ่านไฟ[thānfai] (n) EN: embers  FR: braises [ fpl ] ; charbon ardent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARDENT AA1 R D AH0 N T
ARDENTLY AA1 R D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardent (j) ˈaːdnt (aa1 d n t)
ardently (a) ˈaːdntliː (aa1 d n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
殷切[yīn qiè, ㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダント[a-danto] (adj-no) ardent [Add to Longdo]
アーデント[a-dento] (n) ardent [Add to Longdo]
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n, vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (adj-na, n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]
熱愛[ねつあい, netsuai] (n, vs, adj-no) love passionately; ardent love; devotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ardent \Ar"dent\, a. [OE. ardaunt, F. ardant, p. pr. of arder to
   burn, fr. L. ardere.]
   1. Hot or burning; causing a sensation of burning; fiery; as,
    ardent spirits, that is, distilled liquors; an ardent
    fever.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the appearance or quality of fire; fierce; glowing;
    shining; as, ardent eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Warm, applied to the passions and affections; passionate;
    fervent; zealous; vehement; as, ardent love, feelings,
    zeal, hope, temper.
    [1913 Webster]
 
       An ardent and impetuous race.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Burning; hot; fiery; glowing; intense; fierce; vehement;
     eager; zealous; keen; fervid; fervent; passionate;
     affectionate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardent
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries";
     "warm support" [syn: {ardent}, {warm}]
   3: glowing or shining like fire; "from rank to rank she darts
     her ardent eyes"- Alexander Pope; "frightened by his ardent
     burning eyes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top