ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apposite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apposite-, *apposite*
Possible hiragana form: あっぽして
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apposite(adj) เหมาะ, Syn. relevant, appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apposite(แอพ'พะซิท, อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ, เหมาะสม, เกิดควบคู่หรือขนานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
apposite(adj) เหมาะ, เหมาะเจาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apposite (j) ˈæpəzɪt (a1 p @ z i t)
appositely (a) ˈæpəzɪtliː (a1 p @ z i t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apposite \Ap"po*site\, a. [L. appositus, p. p. of apponere to
   set or put to; ad + ponere to put, place.]
   Very applicable; well adapted; suitable or fit; relevant;
   pat; -- followed by to; as, this argument is very apposite to
   the case. -- {Ap"po*site*ly}, adv. -- {Ap"po*site*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apposite
   adj 1: being of striking appropriateness and pertinence; "the
       successful copywriter is a master of apposite and
       evocative verbal images"; "an apt reply" [syn:
       {apposite}, {apt}, {pertinent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top