ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aplastic anemia

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aplastic anemia-, *aplastic anemia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aplastic Anemiaโรคโลหิตจางที่มีลักษณะบกพร่องของอวัยวะที่ก่อให้เกิดเลือด (เช่นไขกระดูก) และเกิดจากสารพิษ (เช่นสารเคมีหรือรังสีเอกซ์) หรือไม่ทราบสาเหตุในแหล่งกําเนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
障碍性贫血[zhàng ài xìng pín xuè, ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia (med.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再生不良性貧血[さいせいふりょうせいひんけつ, saiseifuryouseihinketsu] (n) aplastic anemia; aplastic anaemia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aplastic anemia \A*plas"tic a*ne"mi*a\, n. [from {aplasia[2]}.]
   (Med.)
   an anemia characterized by substantial reduction or cessation
   of production of red blood cells and hemoglobin by the bone
   marrow. --Stedman
 
   Syn: Ehrlich's anemia; anemia gravis.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aplastic anemia
   n 1: anemia characterized by pancytopenia resulting from failure
      of the bone marrow; can be caused by neoplasm or by toxic
      exposure [syn: {aplastic anemia}, {aplastic anaemia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top