ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antonius

AE0 N T OW1 N IY0 AH0 S   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antonius-, *antonius*, antoniu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antonius มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antonius*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quantonium has been located on a distant planet in the omega quadrantควอนโตเนี่ยมได้ถูกย้ายไปยังที่ไกลออกไป ในกลุ่มดาวโอเมก้า Monsters vs. Aliens (2009)
The trajectory of the Quantonium meteor has been traced to sector 72-4วิถียิงของอุกาบาตควอนโทเนี่ยม\ พบร่องรอยอยู่ที่ เขต 72-4 Monsters vs. Aliens (2009)
Extract the Quantonium with extreme predujiceไปเก็บควอนโทเนี่ยมกลับมาให้มากที่สุด Monsters vs. Aliens (2009)
That lower life form Think she can steal my Quantonium?สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ\ คิดว่าแกจะขโมย ควอนโทเนี่ยม ของฉันได้เร้อะ Monsters vs. Aliens (2009)
Quantonium can not be retrieved via robotหุ่นยนต์ไม่สามารถเก็บกู้ควอนโทเนี่ยมได้ Monsters vs. Aliens (2009)
Computer; set the course to Earth I will retrieve the Quantonium myselfคอมพิวเตอร์ จัดการให้ฉันไปโลก\ ฉันจะค้นหาควอนโทเนี่ยมด้วยตัวฉันเอง Monsters vs. Aliens (2009)
Your enormous grotesque body contains Quantonium The most powerful substance in the universeทุกอณูร่างกายของเธอเต็มไปด้วย ควอนโทเนี่ยม\\ สสารที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล Monsters vs. Aliens (2009)
It's a shame you won't be around to see what the power of Quantonium can do in the tentacles of someone who knows how to use itมันน่าเสียดายที่แกจะไม่ได้เห็น\ ว่าอณุภาคควอนโทเนี่ยมทำอะไรได้บ้าง นั่นสำหรับบางคนเท่านั้น ใครจะรู้วิธิใช้มันล่ะ Monsters vs. Aliens (2009)
If you wanted to stop me you should've done it when you possessed the Quantoniumถ้าอยากหยุดฉัน\ ก็คงต้องต้องทำตอนที่เธอยังมีพลังควอนโทเนี่ยมนะ Monsters vs. Aliens (2009)
Oh, Space ? Divert the Quantonium to the bridge and prepare my escape capsuleโอ้ ในอวกาศเหรอ ดูดควอนโทเนี่ยมมาที่สะพานซะ แล้วเตรียมแคปซูลหลบหนีด้วย Monsters vs. Aliens (2009)
Quantonium has been successfully diverted to bridgeเก็บควอนโทเนี่ยมมาที่สะพานเรียบร้อยแล้ว Monsters vs. Aliens (2009)
Like I told you before you should've defeated me when you had the Quantoniumอย่างที่ฉันเคยบอก เธอควรจะจัดการฉันตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาส Monsters vs. Aliens (2009)
It's our annual novena to St Anthony.Es ist die jährliche Messe für den heiligen Antonius. The Bravados (1958)
- Boileau wants to hear my Mark Antony- Ich soll als Marcus Antonius vorsprechen. Paris Belongs to Us (1961)
Oh, St. Anthony! Stranded nude in the desert!Oh, Heiliger Antonius, nackt in der Wüste. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Antony?Antonius? Cleopatra (1963)
Antony, wait.Antonius, wartet. Cleopatra (1963)
Antony!Antonius! Cleopatra (1963)
Antony?Antonius? Cleopatra (1963)
To all Marc Antony's cavalry, Caesar's left wing and right arm.Auf die Kavallerie des Markus Antonius. Cleopatra (1963)
Antony's to take the rest to Rome.Antonius bringt den Rest nach Rom. Cleopatra (1963)
And in Rome, Marc Antony is to speak for Caesar.Und in Rom soll Markus Antonius für den Cäsar sprechen. Cleopatra (1963)
Messages from Marc Antony endlessly demanding my return.Botschaften von Antonius, die meine Rückkehr verlangen. Cleopatra (1963)
Do you trust this Marc Antony?Vertraut Ihr Markus Antonius? Cleopatra (1963)
If anyone in the world, I trust Antony.Wenn ich jemandem vertraue, dann Antonius. Cleopatra (1963)
Antony is welcome to Caesar's house as often and as quickly as he likes.Antonius ist bei Cäsar so häufig willkommen wie ihm beliebt. Cleopatra (1963)
If Lord Antony should...Falls Antonius wieder... Cleopatra (1963)
Yes, Antony.Ja, Antonius. Cleopatra (1963)
And Casca's head, if turned, will see Marc Antony.Cascas verdrehter Kopf wird Markus Antonius erblicken. Cleopatra (1963)
It will more likely be your sword, Antony.Wohl eher Euer Schwert, Antonius. Cleopatra (1963)
Pharsalia, for one. You trembled in Antony's hand when he was hot to separate you from your head with just cause.Pharsalia, z.B. Ihr zittertet unter Antonius' Hand... als er darauf aus war, Euch von Eurem Haupte zu trennen... mit gutem Grund. Cleopatra (1963)
- How much is known to Antony?- Wie viel weiß Antonius? Cleopatra (1963)
Antony has just come from a meeting of my friends with good news.Antonius bringt gute Nachrichten von einem Treffen mit meinen Freunden. Cleopatra (1963)
Cimber, Marc Antony must not enter the curia with Caesar.Cimber, Markus Antonius darf die Curia nicht gemeinsam mit Cäsar betreten. Cleopatra (1963)
Keep Antony close by.Behaltet Antonius in der Nähe. Cleopatra (1963)
But you speak so well, Antony.Aber Ihr drückt Euch so gewandt aus, Antonius. Cleopatra (1963)
For more than two years did Antony seek out the assassins of Caesar.Mehr als zwei Jahre suchte Antonius nach den Mördern Cäsars. Cleopatra (1963)
Hail Antony!Heil Antonius! Cleopatra (1963)
Hail Antony!Heil Antonius! Cleopatra (1963)
Hail Antony's legion!Heil Antonius' Legion! Cleopatra (1963)
Antony did present Caesarion's claims to the Senate.Antonius brachte Cäsarions Ansprüche beim Senat vor. Cleopatra (1963)
Antony will come.Antonius wird kommen. Cleopatra (1963)
Antony will need me.Antonius wird mich brauchen. Cleopatra (1963)
I do not intend to join that long list of queens who have quivered happily at being summoned by Lord Antony.Ich werde mich nicht in die lange Reihe derer einfügen... die bei der Vorladung Antonius vor Freude zitterten. Cleopatra (1963)
I will meet with Lord Antony but only on Egyptian soil.Ich werde den Herrn Antonius treffen... aber nur auf ägyptischem Boden. Cleopatra (1963)
Tonight and tomorrow night, if Lord Antony desires to meet Her Majesty he will come to her, to Egypt.Heute und morgen Abend, wenn Antonius wünscht, Ihre Majestät zu sehen... wird er zu ihr kommen, nach Ägypten. Cleopatra (1963)
I shall do my best to prevail upon Lord Antony to attend.Ich werde mein Bestes tun, Antonius zum Kommen zu bewegen. Cleopatra (1963)
Marc Antony, how prompt you are.Markus Antonius, wie pünktlich Ihr seid. Cleopatra (1963)
The name of Marc Antony is not exactly unknown to the world.Der Name Markus Antonius ist der Welt auch nicht gerade unbekannt. Cleopatra (1963)
You forget, Antony, in these almost three years how full your own life has been.Ihr vergesst, Antonius, dass in diesen nahezu drei Jahren... Euer Leben so ausgefüllt war. Cleopatra (1963)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTONIU    AE2 N T OW1 N IY0 UW0
ANTONIUS    AE0 N T OW1 N IY0 AH0 S
ANTONIU'S    AE0 N T OW1 N IY0 UW0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antonius und KleopatraAntony and Cleopatra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Antonius
   n 1: Roman general under Julius Caesar in the Gallic wars;
      repudiated his wife for the Egyptian queen Cleopatra; they
      were defeated by Octavian at Actium (83-30 BC) [syn:
      {Antony}, {Anthony}, {Mark Antony}, {Mark Anthony},
      {Antonius}, {Marcus Antonius}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Antonius /ɑntonijɵs/
  Antony

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top