ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anniversary

AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anniversary-, *anniversary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anniversary[N] การฉลองครบรอบปี, Syn. commemoration, yearly celebration
anniversary[N] วันครบรอบปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)

English-Thai: Nontri Dictionary
anniversary(n) วันครบรอบปี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์ Gandhi (1982)
Do you think if we came back for a ten-year anniversary, it would be free?ตัวเองว่าถ้าเรากลับมา ตอนฉลองครบรอบ 10 ปี จะดีไหม? Dirty Dancing (1987)
My people, a month from now, our country will have its 500th anniversary.ประชาชนของเรา 1 เดือนนับจากนี้ไป เมืองของเราจะมีการฉลองครบรอบ 500 ปี The Princess Bride (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
- We spent our anniversary there.แล้วเจอกันนะ Big (1988)
I said, "Where do you wanna go for our anniversary?"ผมพูด "อยากไปเที่ยวไหนในวันครบรอบของเรา"? Goodfellas (1990)
Where are the adorable couple celebrating their anniversary?ที่เป็นคู่ที่น่ารักฉลองครบรอบปีของพวกเขา The Birdcage (1996)
We were celebrating the 300th anniversary of our family's rule.เรากำลังฉลองครบรอบ 300 ปี ของการปกครอง Anastasia (1997)
They wake up on the morning of their 50th anniversary.ทั้งคู่ ตื่นขึ้นตอนเช้า ในวันครบรอบแต่งงาน 50 ปี Good Will Hunting (1997)
I know. It's your anniversary. What are you guys doing tomorrow?รุ้แล้ว วันครบรอบแต่งงานนี่นา แล้วพรุ่งนี้มีแผนจะทำอะไรกัน? The Story of Us (1999)
On our first anniversary, I gave Ben a plastic spoon.ในวันครบรอบแต่งงานในปีแรก ฉันเอาช้อนพลาสติให้ เบน The Story of Us (1999)
I have decided to give self anniversary dinner and invite important English nobles and diplomats.I have decided to give self anniversary dinner and invite important English nobles and diplomats. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anniversaryA toast to your 20th Anniversary!
anniversaryA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
anniversaryCelebrate the twelfth anniversary.
anniversaryOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
anniversaryOur wedding anniversary is coming soon.
anniversaryQuite a few people have been invited to celebrate the couple's anniversary.
anniversaryToday is our anniversary so let's make this a special dinner.
anniversaryToday's ceremony marks the 100th anniversary of our school.
anniversaryWe celebrated our tenth wedding anniversary yesterday.
anniversaryWe celebrated the centenary anniversary day.
anniversaryWe held a party in honor of the 20th anniversary of our company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
ครบรอบวันตาย[n. exp.] (khrop røp wan tāi) EN: anniversary of sb's death   
ครบรอบ 25 ปี[X] (khrop røp yīsip-hā pī) EN: 25th anniversary   
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show   FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   
วันคล้ายวันเกิด[n.] (wan khlāi wankoēt) EN: birthday ; anniversary   FR: anniversaire [m]
วันครบรอบ[n. exp.] (wan khrop røp) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันครบรอบปี[n. exp.] (wan khrop røp pī) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันราชาภิเษกสมรส[n. exp.] (Wan Rāchāphisēk Somrot) EN: Anniversary of Royal Marriage   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNIVERSARY    AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anniversary    (n) ˌænɪvˈɜːʴsəriː (a2 n i v @@1 s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周年[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahrestag {m}; Jubiläum {n}; Wiederkehr {f} eines Gedenktages | Jahrestage {pl}anniversary | anniversaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニバーサリー[, aniba-sari-] (n) anniversary [Add to Longdo]
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary) [Add to Longdo]
一回忌[いっかいき, ikkaiki] (n) first death anniversary [Add to Longdo]
一周忌[いっしゅうき, isshuuki] (n) first anniversary of death [Add to Longdo]
遠忌[おんき;えんき, onki ; enki] (n) 13th or later anniversary of a death [Add to Longdo]
回忌[かいき, kaiki] (n) death anniversary; (P) [Add to Longdo]
開校記念日[かいこうきねんび, kaikoukinenbi] (n) anniversary of the founding of the school [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) mourning; mourning period; (n-suf) (2) anniversary of one's death [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
忌日[きにち;きじつ, kinichi ; kijitsu] (n) (1) (See 命日・めいにち) anniversary of a person's death (on which Buddhist commemorative rites, etc. are performed); (2) (See 七七日) 49th day after a person's death, on which Buddhist rituals are performed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anniversary \An`ni*ver"sa*ry\, a. [L. anniversarius; annus year
   + vertere, versum, to turn: cf. F. anniversaire.]
   Returning with the year, at a stated time; annual; yearly;
   as, an anniversary feast.
   [1913 Webster]
 
   {Anniversary day} (R. C. Ch.). See {Anniversary}, n., 2.
 
   {Anniversary week}, that week in the year in which the annual
    meetings of religious and benevolent societies are held in
    Boston and New York. [Eastern U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anniversary \An`ni*ver"sa*ry\, n.; pl. {Anniversaries}. [Cf. F.
   anniversaire.]
   1. The annual return of the day on which any notable event
    took place, or is wont to be celebrated; as, the
    anniversary of the Declaration of Independence.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) The day on which Mass is said yearly for the
    soul of a deceased person; the commemoration of some
    sacred event, as the dedication of a church or the
    consecration of a pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The celebration which takes place on an anniversary day.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anniversary
   n 1: the date on which an event occurred in some previous year
      (or the celebration of it) [syn: {anniversary}, {day of
      remembrance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top