หรือคุณหมายถึง anämic?
Search result for

anaemic

(6 entries)
(1.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anaemic-, *anaemic*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you ever seen a Walther P38? Looks pretty anaemic compared to the Peacekeeper.พ่อเคยเห็น ปืนวอลเธอร์ P-38 มั้ย ดูอ่อนไปมื่อเทียบกับฟีชคีบเปอร์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh, anaemic.เอ่อ โรคเลือดด้วยน่ะครับ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
- She's too anaemic looking.- ดูผอมแห้งไปหน่อย Bringing Down the House (2003)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anaemic    (j) (@1 n ii1 m i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anaemic \A*naem"ic\ ([.a]*n[=e]"m[i^]k), a.
   1. Of or pertaining to anaemia.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Suffering from anaemia.
    [PJC] Anaerobes
    Anaerobia

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anaemic
   adj 1: relating to anemia or suffering from anemia [syn:
       {anemic}, {anaemic}]
   2: lacking vigor or energy; "an anemic attempt to hit the
     baseball" [syn: {anemic}, {anaemic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top