ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amiability

EY2 M IY0 AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiability-, *amiability*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นเพื่อน[N] friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIABILITY    EY2 M IY0 AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiability    (n) ˌɛɪmɪəʴbˈɪlɪtiː (ei2 m i@ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability [Add to Longdo]
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiability \A`mi*a*bil"i*ty\, n.
   The quality of being amiable; amiableness; sweetness of
   disposition.
   [1913 Webster]
 
      Every excellency is a degree of amiability. --Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amiability
   n 1: a cheerful and agreeable mood [syn: {good humor}, {good
      humour}, {good temper}, {amiability}] [ant: {distemper},
      {ill humor}, {ill humour}]
   2: a disposition to be friendly and approachable (easy to talk
     to) [syn: {affability}, {affableness}, {amiability},
     {amiableness}, {bonhomie}, {geniality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top