ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruistically

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruistically-, *altruistically*, altruistical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruistically (a) ˌæltruːˈɪstɪkliː (a2 l t r uu i1 s t i k l ii)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is what we get for acting altruistically.อุตส่าห์มาช่วย แล้วดูผลที่ได้ Guardians of the Galaxy (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
altruistisch { adv }altruistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altruistic \Al`tru*is"tic\, a. [Cf. F. altruiste, a. See
   {Altruism}..]
   Regardful of others; beneficent; unselfish; -- opposed to
   {egoistic} or {selfish}. --Bain. -- {Al`tru*is"tic*al*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruistically
   adv 1: in an altruistic manner; "he acted selflessly when he
       helped the old lady in distress" [syn: {altruistically},
       {selflessly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top