Search result for

aillons

(67 entries)
(2.2698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aillons-, *aillons*, aillon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aillons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aillons*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I've been thinking about the tank corps.Nein. Ich dachte an das Panzer-BataillonThe Valediction (1980)
Moved out with the battalion.Mit dem Bataillon ausgerückt. The Big Red One (1980)
Yeah, 1st Squad, 1st Battalion.Ja, erste Einheit, erstes BataillonThe Big Red One (1980)
Battalion is sending us to the Kasserine Pass.Das Bataillon schickt uns zum Kasserine-Pass. The Big Red One (1980)
I Company, 3rd Battalion.I-Kompanie, dritte BataillonThe Big Red One (1980)
Do you know what they call you four guys down at Battalion?Wisst ihr, wie sie euch 4 im Bataillon nennen? The Big Red One (1980)
The lieutenant said that Hermann Goring's panzers overran the 2nd Battalion.Dass Hermann Görings Panzer das zweite Bataillon überrannt haben. The Big Red One (1980)
It's a couple of schnell battalions, combat rejects defending the beach... at Colleville-sur-Mer.Da sind nur ein paar Schnell-Bataillone und Reservisten am Strand, in Colleville-sur-Mer. The Big Red One (1980)
The 144th ranger battalion. That's an interesting idea.Ranger BataillonThe Exterminator (1980)
One of the hunting boot suspects, John eastland, was in the 144th ranger division with Michael Jefferson.Einer von den Stiefelkäufern, John Eastland, war beim 144. Ranger BataillonThe Exterminator (1980)
I I know how you feel.Du weißt jetzt, wer der Mann mit dem Medaillon ist. Zombie Lake (1981)
It's a worthless bronze medallion.Es ist ein wertloses BronzemedaillonIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My medallion!Mein MedaillonIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And what battalions will you call upon?Und welche Bataillonen wollen Sie aufstellen? Gandhi (1982)
Front rank, kneel in position!Bataillon in Position! Gandhi (1982)
The Marquise's locket was inside.Darin war ein Medaillon der Marquise. Dark Habits (1983)
Give the photo and locket to the Marquise.Übergeben Sie Foto und Medaillon der Marquise." Dark Habits (1983)
I was with the Green Berets, Special Unit Battalions...Ich war bei den Grünen Baretten, Spezialeinheits-Bataillonen... Trading Places (1983)
Specialist Tactics Unit Battalion.Spezialtaktiken-Einheits-BataillonTrading Places (1983)
There's a good restaurant near Cavaillon.Ich kenn ein nettes Restaurant auf dem Weg nach CarvaillonOne Deadly Summer (1983)
"My dearest Katherine," "the key to the treasure is in your locket, "close to your heart as you've been to mine.Meine liebste Katherine, der Schlüssel zum Schatz ist in deinem Medaillon, so nah an deinem Herzen wie ich es bin. A Knight in Shining Armor (1984)
And if he knows the key is in Katherine's locket, he may try to kill her to get it.Ja. Wenn er weiß, dass der Schlüssel im Medaillon ist, will er Katherine vielleicht umbringen. A Knight in Shining Armor (1984)
Got a real pretty little locket.Sie trägt ein hübsches MedaillonA Knight in Shining Armor (1984)
This was all I ever had of my father: his picture in a locket.Dies ist alles, was ich je von meinem Vater besaß, sein Bild in einem MedaillonA Knight in Shining Armor (1984)
Devon, if he's the only other person who knows about the treasure, he may know the key is in Katherine's locket and he may have tried to kill her to get it.Devon, er ist der Einzige, der vom Schatz weiß, vielleicht auch, dass der Schlüssel in Katherines Medaillon ist. -Und versuchte sie daher vielleicht zu töten. A Knight in Shining Armor (1984)
I've looked in this locket a million times.Ich habe mir dieses Medaillon 1 Million Mal angesehen. A Knight in Shining Armor (1984)
Oh, my locket.Mein MedaillonA Knight in Shining Armor (1984)
"The key to the treasure is in your locket close to your heart as you've been to mine. ""Der Schlüssel zum Schatz ist in deinem Medaillon "so nah an deinem Herzen wie ich es bin." A Knight in Shining Armor (1984)
Yeah, but we've got the book, the locket, and we got KITT.Ja, aber wir haben das Buch, das Medaillon und KITT. A Knight in Shining Armor (1984)
I left my locket...-Ich hab das Medaillon... A Knight in Shining Armor (1984)
There's a lot more than ghosts in this locket.Es gibt viel mehr als Geister in diesem MedaillonA Knight in Shining Armor (1984)
Well, Moreland's designed his defenses to hold off a battalion.Na ja, diese Festung hält ein Bataillon ab. Puzzled Steele (1984)
Battalion 14, go ahead.FEUERWEHRMANN: Bataillon 14 hier. Double Agent (1984)
Battalion 14, respond to....FRAU (ÜBER FUNK): Bataillon 14, melden Sie... Double Agent (1984)
Will you swear on your medallion of the Virgin Mary?Schwörst du es bei dem Medaillon der Heiligen Mutter von Laghet? Swann in Love (1984)
Swear on your medallion that you've never done it.Schwör es auf dein Medaillon! Hast du es getan oder nicht? Swann in Love (1984)
Battalion inwards, face, march!Bataillon einwärts, marsch! Episode #1.2 (1985)
- Battalion!BataillonEpisode #1.4 (1985)
We are talking about a woman's life here. A mother of two young boys.Manchmal muss man die Truppe opfern, um das Bataillon zu retten. DOA: Delirious on Arrival (1985)
I've honched with the 2nd Battalion, 3rd Marines, in Kon Tum in '66. I lost a lot of good men, so I know what you and every vet feels.Ich habe '66 in Kon Tum das 2. Bataillon kommandiert und viele gute Männer verloren. Rambo: First Blood Part II (1985)
Murdock said he'd been with the 2nd Battalion in Kon Tum '66.Murdock sagt, er wäre '66 beim 2. Bataillon in Kon Tum gewesen, oder? Rambo: First Blood Part II (1985)
The 2nd Battalion was at Kud Sank.Das zweite Bataillon war in Kud Sank. Rambo: First Blood Part II (1985)
He confirmed the high silver content of my crucifix and Marty's medallion.Er prüfte den Silberanteil von meinem Kreuz und von Martys MedaillonSilver Bullet (1985)
The emergency special is carre d'agneau with beans.Die Notrationsspezialität besteht aus Cavaillons mit frischen Bohnen. Water (1985)
Could be any number of off-shore corporations hiding behind battalions of top-class lawyers.Das könnten Offshore-Firmen sein, die sich durch Bataillone von Anwälten schützen. Avenging Force (1986)
- I got a squadron to think about! Come on, get it up!Ich muss an das Bataillon denken! The Delta Force (1986)
My mother gave me one of his medals.Ich trage sein Medaillon stets auf mir. Ginger and Fred (1986)
2nd Recon Battalion, 2nd Marine Division.2. Aufklärungsbataillon, 2. Marinedivision. Heartbreak Ridge (1986)
I want this battalion to be the class of the division.Ich will, dass dieses Bataillon das beste der Division wird. Heartbreak Ridge (1986)
Your battalion just went on full alert.Euer Bataillon hat höchste Alarmstufe. Heartbreak Ridge (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock   FR: chaînon [m] ; maillon [m]
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]
สายยู [n.] (sāiyū) EN: hasp   FR: fermoir [m] ; moraillon [m]
เสลด[n.] (salēt) EN: phlegm ; sputum   FR: crachat [m] ; graillon [m] (fam. - vulg.) ; mollard [m] (fam. - vulg.)
สตางค์[n.] (satāng) EN: money ; small change ; cash ; coin ; readies   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; sou [m] ; picaillons [mpl] (arg.)
อุดปาก[v. exp.] (ut pāk) FR: bâillonner

CMU English Pronouncing Dictionary
TAILLON    T EY1 L AH0 N
BISAILLON    B AY1 S AH0 L AA0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bataillon {n} | Bataillone {pl}battalion | battalions [Add to Longdo]
Medaillon {n} | Medaillons {pl}locket | lockets [Add to Longdo]
Schweinefiletmedaillon {n} [cook.]medaillon of pork fillet [Add to Longdo]
Schweinemedaillon {n} [cook.] | Schweinemedaillons {pl}medaillon of pork | medaillons of pork [Add to Longdo]
Zwergsumpfhuhn {n} [ornith.]Baillon's Crake (Porzana pusilla) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top