ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertisement

AE0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertisement-, *advertisement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm looking at your advertisement for the airline giveaway.ผมดูโฆษณาของคุณอยู่ Punch-Drunk Love (2002)
a client's advertisement don't make me tell you nowอย่าให้ฉันต้องเตือนความจำเธอในเรื่องนี้ Sapuri (2006)
She's so pretty in this advertisement again.ในโฆษณานั่นเธอสวยมากเลยนะคะ Episode #1.2 (2009)
No matter what, touching the advertisement like that would dirty your hands.ไม่มีอะไร แค่จับป้ายโฆษณาหน่ะ ดูเหมือนมือรุ่นพี่จะเปื้อนนะ Episode #1.2 (2009)
Right below the advertisement For uncle sandro's chicken inside of a waffle.อยู่ข้างใต้โฆษณาของ วาฟเฟิลไก่ ลุงซานโดร Mattress (2009)
Would putting advertisements on car windows help pay off your debt?การที่เธอแปะกระดาษโฆษณาบนกระจกรถ จะช่วยใช้หนี้ได้งั้นสิ? Dream High (2011)
The information of the advertisement is correct.ข้อมูลจากโฆษณาถูกต้อง The Mechanic (2011)
The advertisement group will give the details to you.กลุ่มประชาสัมพันธ์จะมารับคุณ Episode #1.1 (2011)
Not that Marie's an advertisement for advanced mental health or anything.ไม่ใช่การโฆษณาให้มาร์รี เพื่อสุขภาพจิตที่ดี หรืออะไรสักอย่าง Fifty-One (2012)
Look, it's actually one long running advertisement for your restaurant.เอาหล่ะ อย่างนี้ครับ ที่จริงแล้วมันเป็น... การวิ่งระยะทางไกล เพื่อการโฆษณาร้านอาหารของคุณ De Marathon (2012)
You'll never finish and that's bad advertisement for my business.พวกคุณไม่มีทางทำได้สำเร็จ และนั่นเป็นสื่อโฆษณาที่แย่สำหรับธุรกิจของฉัน De Marathon (2012)
It seems the owner of the advertisement liked the photo when he saw it.ลูกค้าชอบรูป Episode #1.7 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisementAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertisementAn alluring advertisement of a summer resort.
advertisementCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertisementHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertisementHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertisementI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
advertisementI learned about the new book by the advertisement in the magazine.
advertisementI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
advertisementI think that I want to apply for the job in the advertisement.
advertisementI was lured to the store by the advertisement.
advertisementMany people were deceived to the advertisement.
advertisementShe put an advertisement for a domestic help in the paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement   
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā) EN: advertising poster ; advertisement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISEMENT AE0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENT AE2 D V ER0 T AY1 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENTS AE1 D V ER0 T AY2 Z M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertisement (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənt (@1 d v @@1 t i s m @ n t)
advertisements (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənts (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag {m}advertisement order [Add to Longdo]
Anzeigenplatzierung {f}advertisement positioning [Add to Longdo]
Anzeigenspalte {f}advertisement column [Add to Longdo]
Werbemittelanalyse {f}advertisement analysis [Add to Longdo]
Wirksamkeitskontrolle {f} bei Anzeigenadvertisement rating [Add to Longdo]
Zeitungsinserat {n}; Anzeige {f}advertisement (ad) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement [Add to Longdo]
サブリミナルアド[, saburiminaruado] (n) subliminal advertisement [Add to Longdo]
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
モーション広告[モーションこうこく, mo-shon koukoku] (n) {comp} motion advertisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertisement \Ad*ver"tise*ment\ ([a^]d*v[~e]r"t[i^]z*ment or
   [a^]d`v[~e]r*t[imac]z"ment; 277), n. [F. avertisement,
   formerly also spelled advertissement, a warning, giving
   notice, fr. avertir.]
   1. The act of informing or notifying; notification. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       An advertisement of danger.      --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. Admonition; advice; warning. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Therefore give me no counsel:
       My griefs cry louder than advertisement. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A public notice, especially a paid notice in some public
    print; anything that advertises; as, a newspaper
    containing many advertisements.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertisement
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top