ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrues

AH0 K R UW1 Z   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrues-, *accrues*, accrue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา accrues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *accrues*)
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา Rushmore (1998)
She's trying to accrue as much time off as she can before...เธอพยายามจะเพิ่มวันหยุด ให้มากที่สุดก่อนที่จะ Juno (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual...ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ... Shooter (2007)
The points still accrue.ดอกเบี้ยมันโตทุกวัน จำไว้ The Thing in the Pit (2010)
Speak to me such again, I will accrue your fucking head.ขืนพูดกับกูแบบนั้นอีก กูจะเอาหัวเหี้ยๆ ของมึงซะ The Thing in the Pit (2010)
Just when I thought we'd accrued every accolade, yet another falls in our laps from the heavens.ตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้สวย แต่ก็ดันมีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะ Whore (2010)
Five dollars won't even cover the interest you're accruing.แค่5เหรียญไม่พอจ่าย ดอกเบี้ยเธอด้วยซ้ำ And the '90s Horse Party (2011)
Therefore, she's entitled to a full 50% of all assets accrued during the marriage.ดังนั้น เธอ มีสิทธิ50%เต็ม ของทรัพย์สินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแต่งงาน Duress (2012)
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น All In (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accruAccrued interest will be paid into your account.
accruBenefits accrue to the community from reconstruction.
accruInterest accrued from the money left in my savings account.
accruMany advantages accrue to society from the freedom of speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued   
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khāng rap) EN: accrued income ; accrued revenue   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUE    AH0 K R UW1
ACCRUAL    AH0 K R UW1 AH0 L
ACCRUED    AH0 K R UW1 D
ACCRUES    AH0 K R UW1 Z
ACCRUALS    AH0 K R UW1 AH0 L Z
ACCRUING    AH0 K R UW1 IH0 NG
NONACCRUAL    N AA2 N AH0 K R UW1 AH0 L
NONACCRUING    N AA2 N AH0 K R UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrue    (v) ˈəkrˈuː (@1 k r uu1)
accrued    (v) ˈəkrˈuːd (@1 k r uu1 d)
accrues    (v) ˈəkrˈuːz (@1 k r uu1 z)
accruing    (v) ˈəkrˈuːɪŋ (@1 k r uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfall {m} (Dividende; Erbschaft); Entstehung {f} (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Auflaufen {n} (Zinsen)accrual [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}accruement | accruements [Add to Longdo]
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]
Rückstellung {f} [econ.]accrual [Add to Longdo]
Rückstellungen {pl}accrued liabilities [Add to Longdo]
Steuerschuld {f}tax due; accrued taxes [Add to Longdo]
Zins {m}; Zinsen {pl} | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
Zuwachs {m}accrual [Add to Longdo]
sich ansammeln; zusammenkommen; auflaufen | sich ansammelnd; zusammenkommend; auflaufend | angesammelt; zusammengekommen; aufgelaufento accrue | accruing | accrued [Add to Longdo]
aufzinsento add unaccrued interest [Add to Longdo]
entstehen; anfallen | entstehend | entstanden | entstehtto accrue | accruing | accrued | accrues [Add to Longdo]
hinzukommen (zu)to accrue (to) [Add to Longdo]
zuwachsento accrue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸主権[こしゅけん, koshuken] (n) rights accruing to the head of a household (according to laws now obsolete) [Add to Longdo]
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding [Add to Longdo]
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top