ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abnegate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abnegate-, *abnegate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnegate(vt) ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ, ควบคุม -abnegator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก, ยกเลิก, บอกปัด, เลิก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God is a ludicrous fiction, dreamt up by inadequates who abnegate all responsibility to an invisible magic friend.พระเจ้าก็แค่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนสิ้นหวัง ที่ละทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคนๆ หนึ่งในจินตนาการเท่านั้นแหล่ะ The Six Thatchers (2017)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abnegate \Ab"ne*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Abnegated}; p. pr. &
   vb. n. {Abnegating}.] [L. abnegatus, p. p. of abnegare; ab +
   negare to deny. See {Deny}.]
   To deny and reject; to abjure. --Sir E. Sandys. Farrar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abnegate
   v 1: deny oneself (something); restrain, especially from
      indulging in some pleasure; "She denied herself wine and
      spirits" [syn: {deny}, {abnegate}]
   2: surrender (power or a position); "The King abnegated his
     power to the ministers"
   3: deny or renounce; "They abnegated their gods"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top