Search result for

abid

(80 entries)
(1.2638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abid-, *abid*, abi
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide[VT] ทน, See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, Syn. endure, stand, tolerate
abide[VI] รอคอย
abide[VI] อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
abiding[ADJ] ตลอดไป
abide at[PHRV] พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide by[PHRV] ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to
abide in[PHRV] พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
abide with[PHRV] อยู่กับ (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
rabid(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a law abiding citizen.ฉันมัน คนภายใต้กฏหมาย Superhero Movie (2008)
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้. Episode #1.5 (2008)
Live by abiding by the law.อยู่โดยปฎิบัติตามกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
- Abiding by the law?- ปฎิบัติตามกฎหมาย? Episode #1.8 (2008)
That is abiding by the law.นั่นคือการปฎิบัติตามกฎหมาย. Episode #1.8 (2008)
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น, Dead Like Me: Life After Death (2009)
He is a well-rounded man capable of mature emotions and deep, abiding love.เขาเป็นผู้ชายที่ดีไปหมด ..อารมณ์แบบผู้ใหญ่ และมีรักลึกซึ้งตลอดกาล The Ugly Truth (2009)
"Law abiding Citizen"ขังฮีโร่ โค่นอำนาจ Law Abiding Citizen (2009)
Your honor, I'm a law abiding citizen.ศาลที่เคารพ ผมเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฏหมาย Law Abiding Citizen (2009)
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด Bit by a Dead Bee (2009)
Pitcher of Abida light.เบียร์อบิดาไล้ท์มาแล้ว Nothing But the Blood (2009)
I have to abide by the letter of the law.ผมต้องขอเอกสาร ไปตามกฎหมาย Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abidI can't abide to see such fellows.
abidWe must abide by the law.
abidI cannot abide him.
abidShe will not fail to abide by his promise.
abidI can't abide that noise.
abidWe all abide by law to live in any society.
abidHe did not abide by his promise.
abidWe must abide by the rules of the game.
abidI can't abide his rudeness.
abidI can't abide that fellow.
abidYou should abide by consequences.
abidI couldn't abide to look at it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติ[V] observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow   FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace   FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām kotmāi) EN: abide by law ; obey the law   FR: respecter la loi
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules   
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline   
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
ABID    EY1 B AH0 D
ABIDE    AH0 B AY1 D
ABIDED    AH0 B AY1 D AH0 D
ABIDES    AH0 B AY1 D Z
ABIDING    AH0 B AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abide    (v) (@1 b ai1 d)
abided    (v) (@1 b ai1 d i d)
abides    (v) (@1 b ai1 d z)
abiding    (v) (@1 b ai1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abidjan (Stadt in Côte d'Ivoire; Elfenbeinküste)Abidjan (city in Côte d'Ivoire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わさび大根;山葵大根[わさびだいこん, wasabidaikon] (n) (See ホースラディッシュ) horseradish [Add to Longdo]
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ナビダイヤル[, nabidaiyaru] (n) Navi Dial (NTT's Japan-wide call handling service) (wasei [Add to Longdo]
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P) [Add to Longdo]
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place [Add to Longdo]
阿比让[Ā bǐ ràng, ㄚ ㄅㄧˇ ㄖㄤˋ, / ] Abidjan (city in Ivory Coast) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top