ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abashment

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abashment-, *abashment*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abashment มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abashment*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abashment[N] การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschämung {f}; Verlegenheit {f}abashment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abashment \A*bash"ment\ (-ment), n. [Cf. F. ['e]bahissement.]
   The state of being abashed; confusion from shame.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abashment
   n 1: feeling embarrassed due to modesty [syn: {abashment},
      {bashfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top