ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-trouper-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trouper, *trouper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trouper[N] คณะผู้แสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has not been fair to you. But you have been a trouper.มันไม่ยุติธรรมกับลูก แต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลย Chapter Four 'Collision' (2006)
I'll never forget what a trouper you were.ผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณเป็นคนที่อดทนมากแค่ไหน Smiles of a Summer Night (2007)
There's that trouper that i admire so much.แบบนี้ไงที่คุณเป็น ที่ผมนับถือคุณมาก Smiles of a Summer Night (2007)
He'll be fine. The guy's a trouper. Come here.เดี๋ยวเขาก็หายโกรธ เขาตายด้านจะตาย มานี่เถอะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I mean, Horton's a trouper-- had faith to carry his mission through to the end even when others doubted him.เหมือนกับ ฮอร์ตันเป็นเหมือนละครสัตว์ เชื่อมั่นเสมอว่า จะทำภารกิจของตน ไปจนถึงจุดจบ ถึงแม้ว่า บางคนจะไม่เชื่อถือเขา The Garden of Forking Paths (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trouper    (n) trˈuːpər (t r uu1 p @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trouper
   n 1: a person who is reliable and uncomplaining and hard working
   2: an actor who travels around the country presenting plays
     [syn: {barnstormer}, {playactor}, {play-actor}, {trouper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top