ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-titter-

T IH1 T ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: titter, *titter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
titter[VI] หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle
titter[N] การหัวเราะคิกคัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
titter(ทิท'เทอะ) vi. หัวเราะในใจ,หัวเราะไม่เต็มเสียง. n. การหัวเราะในใจ,การหัวเราะไม่เต็มเสียง, See also: titterer n. titteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
titter(n) การหัวเราะกิ๊ก,การหัวเราะคิก
titter(vi) หัวเราะกิ๊ก,หัวเราะคิกคัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(embarrassed titters and throat-clearing)(embarrassed titters and throat-clearing) Shall We Dance (2004)
I don't want to hear a titter in my class. Look at your books!ครูไม่อยากได้ยินใครมาหัวเราะในคาบเรียน มองไปที่หนังสือ Like Stars on Earth (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
TITTER T IH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
titter (v) tˈɪtər (t i1 t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Tittered}; p. pr. & vb.
   n. {Tittering}.] [Probably of imitative origin.]
   To laugh with the tongue striking against the root of the
   upper teeth; to laugh with restraint, or without much noise;
   to giggle.
   [1913 Webster]
 
      A group of tittering pages ran before.  --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, n.
   A restrained laugh. "There was a titter of . . . delight on
   his countenance." --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, v. i.
   To seesaw. See {Teeter}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 titter
   n 1: a nervous restrained laugh
   v 1: laugh nervously; "The girls giggled when the rock star came
      into the classroom" [syn: {giggle}, {titter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top