ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-suitor-

S UW1 T ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suitor, *suitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suitor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man

English-Thai: Nontri Dictionary
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another suitor for the princess.ผู้ร้องขอเข้าหญิงอีกคน Aladdin (1992)
Dearest, you've got to stop rejecting every suitor that comes to call.ที่รัก เจ้าต้องหยุดปฏิเสธทุกๆ คนที่มาเพื่อเจ้าซักที Aladdin (1992)
It's this suitor business. Jasmine refuses to choose a husband.จัสมินปฏิเสธที่จะเลือกสามี ฉันจนปัญญาจริงๆ Aladdin (1992)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
I don't need to steal your man. I have plenty of suitors of my own.ฉันไม่ต้องขโมยผู้ชาย มีคนอื่นที่เหมาะกับฉัน Showmance (2009)
You have a serious suitor in the form a piping hotเธอกำลังจริงจังกับพ่อหนุ่มหน้าวาน Hell-O (2010)
Well, your... your aunt's worried we haven't done enough to... encourage suitors your way.เอ่อ ... ป้า ป้าของหนูกังวลว่า ลุงกับป้าไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะ.. The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Perhaps if you had a suitor you wouldn't bother me with these... woodland walks.บางทีถ้าหนูมีคู่ครอง หนูจะไม่กวนใจลุงแบบนี้... วู้ดแลนด์ วอล์ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
My sister's suitor was unwilling to tell us anything.คู่หมั้นของน้องสาวฉัน ไม่ยอมบอก อะไรกับเราอีก The Five (2012)
You'll have suitors lining up.ผู้ชายตั้งแถวรอจีบเจ้าแน่ Mhysa (2013)
The Lord of Harrenhal will make a worthy suitor for the widow Arryn.ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลจะเหมาะสมคู่ควรกับ แม่ม่ายแห่งตระกูลแอริน And Now His Watch Is Ended (2013)
The Lord of Harrenhal will make a worthy suitor for the widow Arryn.ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลฟังดูเป็นคู่ครองที่เหมาะสม สำหรับนางอาร์รินม่าย Walk of Punishment (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitorHer suitors were all after her money.
suitorShe accepted him her suitor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สู่ขอ[n. exp.] (phū sūkhø) EN: suitor   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITOR S UW1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suitor (n) sˈuːtər (s uu1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freier {m} | Freier {pl}suitor | suitors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suitor \Suit"or\, n.
   1. One who sues, petitions, or entreats; a petitioner; an
    applicant.
    [1913 Webster]
 
       She hath been a suitor to me for her brother.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, one who solicits a woman in marriage; a wooer;
    a lover. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Law) One who sues or prosecutes a demand in court; a
      party to a suit, as a plaintiff, petitioner, etc.
    (b) (O. Eng. Law) One who attends a court as plaintiff,
      defendant, petitioner, appellant, witness, juror, or
      the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suitor
   n 1: a man who courts a woman; "a suer for the hand of the
      princess" [syn: {suitor}, {suer}, {wooer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top