ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-succession-

S AH0 K S EH1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: succession, *succession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succession[N] การต่อเนื่องกัน, See also: การตามกันมาติดๆ, ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน, Syn. chain, sequence, series
succession[N] การรับช่วงต่อ, See also: การสืบทอดต่อ, Syn. accession, inheritance
succession[N] การสืบสันตติวงศ์, See also: การสืบสกุล, Syn. heirship, heredity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio

English-Thai: Nontri Dictionary
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
successionการสืบมรดก, การสืบต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successionการสืบทอดตำแหน่ง [TU Subject Heading]
successionการเปลี่ยนแปลงแทนที่, กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศ ถูกแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ เมื่อสภาวะแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will discuss the succession after I wear the crown.เราจะกล่าวถึงการสืบทอด หลังจากที่ข้าสวมมงกุฎ The Broken Man (2016)
We will discuss the succession after I wear the crown.เราจะกล่าวถึงการสืบทอดหลังจากที่ข้าสวมมงกุฎ The Broken Man (2016)
I hear the Ascots are marking Hamish's succession tonight.บ้านแอสค็อตจะฉลอง ตำแหน่งท่านลอร์ดให้เฮมิชคืนนี้ Alice Through the Looking Glass (2016)
It's high time a succession plan stood in place.แผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง ควรมีมานานแล้ว It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
If he's doing his best to emulate the Zodiac, killing in such quick succession would be a mistake.ถ้าเขาพยามสุดความสามารถ เพื่อจะเลียนแบบฆาตรกรจักรราศี การฆ่าสำเร็จอย่างรวดเร็ว ก็เป็นความผิดพลาด True Genius (2012)
Section 4 of the 25th Amendment... the succession protocol.ส่วนที่ 4 ของญัตติที่ 25 พิธีการต่อเนื่อง Strain (2011)
You have to help me stop this succession before we end up putting a murderer in the White House.คุณต้องช่วยผมหยุดเขา ก่อนที่จะจบลงด้วยการมีฆาตกรในทำเนียบขาว Strain (2011)
There's just a succession of mass murderers and common thugs who relied on me for care and feeding.มันมีแค่การสืบทอดการฆาตกรรมหมู่ กับโจรพวกเดียวกัน ซึ่งพึ่งพาให้ผมดูแลและให้อาหาร The Next Seduction (2011)
In choosing me, Louis gave up his succession rights.การที่จะเลือกหนู หลุยส์ต้องถอนตัว\ จากตำแหน่งรัชทายาท Shattered Bass (2011)
The IRK constitution is vague when it comes to succession of power.รัฐธรรมนูญของกลุ่ม IRK ยังดูคลุมเครือเกินไป แม้ในตอนที่พวกเขา ขึ้นครองอำนาจแล้ว Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
How to keep the government going in case the line of succession were terminated.เพื่อให้รัฐบาลดำเนินต่อไป ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ ถูกทำลาย Eagle Eye (2008)
They've conceded two goals in quick succession without reply.เสีย 2 ประตูติดกัน แบบไม่มีโอกาสเอาคืน Goal! The Dream Begins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
successionA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
successionAfter a succession of warm days, the weather became cold.
successionHe came to the throne by succession.
successionThey won the Japan Cup three years in succession.
successionThis year typhoons comes in succession.
successionWe are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCESSION    S AH0 K S EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succession    (n) sˈəksˈɛʃən (s @1 k s e1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufeinanderfolge {f}; Folge {f}; Abfolge {f} | in kurzer Aufeinanderfolgesuccession | in close succession [Add to Longdo]
Thronfolge {f}succession to the throne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succession \Suc*ces"sion\, n. [L. successio: cf. F. succession.
   See {Succeed}.]
   1. The act of succeeding, or following after; a following of
    things in order of time or place, or a series of things so
    following; sequence; as, a succession of good crops; a
    succession of disasters.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of persons or things according to some
    established rule of precedence; as, a succession of kings,
    or of bishops; a succession of events in chronology.
    [1913 Webster]
 
       He was in the succession to an earldom. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. An order or series of descendants; lineage; race; descent.
    "A long succession must ensue." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The power or right of succeeding to the station or title
    of a father or other predecessor; the right to enter upon
    the office, rank, position, etc., held ny another; also,
    the entrance into the office, station, or rank of a
    predecessor; specifically, the succeeding, or right of
    succeeding, to a throne.
    [1913 Webster]
 
       You have the voice of the king himself for your
       succession in Denmark.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The animosity of these factions did not really arise
       from the dispute about the succession. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The right to enter upon the possession of the property of
    an ancestor, or one near of kin, or one preceding in an
    established order.
    [1913 Webster]
 
   6. The person succeeding to rank or office; a successor or
    heir. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Apostolical succession}. (Theol.) See under {Apostolical}.
    
 
   {Succession duty}, a tax imposed on every succession to
    property, according to its value and the relation of the
    person who succeeds to the previous owner. [Eng.]
 
   {Succession of crops}. (Agric.) See {Rotation of crops},
    under {Rotation}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succession
   n 1: a following of one thing after another in time; "the doctor
      saw a sequence of patients" [syn: {sequence},
      {chronological sequence}, {succession}, {successiveness},
      {chronological succession}]
   2: a group of people or things arranged or following in order;
     "a succession of stalls offering soft drinks"; "a succession
     of failures"
   3: the action of following in order; "he played the trumps in
     sequence" [syn: {succession}, {sequence}]
   4: (ecology) the gradual and orderly process of change in an
     ecosystem brought about by the progressive replacement of one
     community by another until a stable climax is established
     [syn: {succession}, {ecological succession}]
   5: acquisition of property by descent or by will [syn:
     {succession}, {taking over}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 succession /syksɛsjɔ̃/ 
  order

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top