ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stucco-

S T AH1 K OW0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stucco, *stucco*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stucco[N] ปูนฉาบผนัง, Syn. plaster, concrete, pebbliedash, cement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos

English-Thai: Nontri Dictionary
stucco(n) ปูนฉาบ,ปูนขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stuccoปูนแต่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I see is a water stain from a lousy stucco job.ผมเห็นแต่รอยคราบน้ำจากการโป๊สีห่วยสุดๆ Henry Poole Is Here (2008)
And the next thing you know, this whole goddamn street... sorry... turns into a carnival with every holy-roller freak within a 100-mile radius lined up around the block to touch or catch a glimpse of my stucco job.และเผลอแป๊บเดียวถนนบ้านเราทั้งถนน คงกลายเป็นละครสัตว์ มีพวกเชื่องมงายในเรื่องนี้ จากรัศมีเป็นร้อยๆ ไมล์มาเข้าคิวยาว Henry Poole Is Here (2008)
This wall is stucco and tile.กำแพงนี้มันเปราะและกลวงด้วย Cuffed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพปูนปั้น[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์ในซุ้มทิศใต้ของพระมณฑป วัดตระพังทองหลาง มีลักษณะเป็นภาพปูนปั้นแบบสุโขทัยที่งดงามมาก, Thai definition: ภาพเขียนที่เป็นลวดลายต่างๆ บนฝาผนังหรือกำแพงซึ่งทำมาจากปูน
ปูนเพชร[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย, Thai definition: ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
ปูนปั้น[N] stucco, See also: stucco, molded lime, Example: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
STUCCO S T AH1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stucco (v) stˈʌkou (s t uh1 k ou)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stucco \Stuc"co\, v. t. [imp. & p. p. {Stuccoed}; p. pr. & vb.
   n. {Stuccoing}.]
   To overlay or decorate with stucco, or fine plaster.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stucco \Stuc"co\, n.; pl. {Stuccoes}, {Stuccos}. [It., fr. OHG.
   stucchi a crust, piece, G. st["u]ck piece; akin to AS.
   stycce. See {Stock}.]
   1. Plaster of any kind used as a coating for walls,
    especially, a fine plaster, composed of lime or gypsum
    with sand and pounded marble, used for internal
    decorations and fine work.
    [1913 Webster]
 
   2. Work made of stucco; stuccowork.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stucco
   n 1: a plaster now made mostly from Portland cement and sand and
      lime; applied while soft to cover exterior walls or
      surfaces
   v 1: decorate with stucco work; "stuccoed ceilings"
   2: coat with stucco; "stucco the ceiling"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top