ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-strutted-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: strutted, *strutted*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then she strutted on out the door, and that's the last time I ever saw her.จกานั้นก็เดินนวยนาดออกไป และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพบเธอ The Blue Butterfly (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strutted    (v) strˈʌtɪd (s t r uh1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, v. t. [imp. & p. p. {Strutted}; p. pr. & vb. n.
   {Strutting}.] [OE. struten, strouten, to swell; akin to G.
   strozen to be swelled, to be puffed up, to strut, Dan.
   strutte.]
   1. To swell; to bulge out. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The bellying canvas strutted with the gale.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk with a lofty, proud gait, and erect head; to walk
    with affected dignity.
    [1913 Webster]
 
       Does he not hold up his head, . . . and strut in his
       gait?                 --Shak.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-strutted -

 


  

 
strutted
 • (v) /str'ʌtɪd/ [OALD]
  [strut]
 • เดินวางท่า: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง [Lex2]
 • ค้ำด้วยแผ่นไม้: ยัน, หนุน [Lex2]
 • ไม้ค้ำ: เสาค้ำ, ไม้ยัน [Lex2]
 • การเดินวางท่า: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง [Lex2]
 • (สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ. [Hope]
 • (n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า [Nontri]
 • (vi) เดินวางมาด,เดินวางท่า,เดินอวด [Nontri]
 • /S T R AH1 T/ [CMU]
 • (v) /str'ʌt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top