Search result for

-solve-

(37 entries)
(0.732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solve, *solve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solve[VT] แก้ปัญหา, Syn. resolve, untangle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solve(ซอลว) vt. แก้ปัญหา,แก้ไข,แก้,อธิบาย,หาคำตอบ., See also: solver n., Syn. unravel

English-Thai: Nontri Dictionary
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions. The Godfather (1972)
With your powers, you could solve so many problems.ด้วยอำนาจของท่าน ท่านแก้ไขปัญหาได้มากมาย Oh, God! (1977)
Solve all our problems. -Work a few miracles.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรา สร้างปาฏิหาริย์ 2-3 อย่าง Oh, God! (1977)
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You have 13 hours in which to solve the labyrinth... before your baby brother... becomes one of us... forever.เจ้ามีเวลาแค่13ชั่วโมง ในการหาทางออกจากเขาวงกต ก่อนที่น้องชายเล็กๆของเธอ จะกลายเป็นหนึ่งในพวกของเรา Labyrinth (1986)
No, thank you, but I have to solve this labyrinth.ไม่ค่ะ ขอบคุณ ฉันจะต้องผ่านเขาวงกตนี้ไปให้ได้ Labyrinth (1986)
If you help me solve the labyrinth, I'll give you this.ถ้าคุณช่วยฉันผ่านเขาวงกต ฉันจะให้สร้อยนี้กับคุณ Labyrinth (1986)
I told her I was going to help her solve the labyrinth.ข้าบอกเธอว่าจะช่วย ให้ผ่านเขาวงกต Labyrinth (1986)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
Table Man. He solves crimes at dinner for four."มนุษย์โต๊ะ ปราบอาชญากรรม ที่โต๊ะอาหาร 4 คน" Punchline (1988)
I want to solve this mystery as much as you guys.ฉันก็อยากไขคดีนี้ เหมือนพวกนายแหละ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solveAllen was given a problem that was impossible to solve.
solveAmerica will solve her problems for herself.
solveAnybody can solve that problem.
solveAny student can solve this problem.
solveAt last he solved the question.
solveAt last she solved the question.
solveBoth he and I were able to solve the math problem.
solveCan you solve the problem by yourself?
solveClever as he is, he still cannot solve this math problem.
solveCould you solve the problem?
solveDick tried to solve the problem in vain.
solveEven the teacher could not solve the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ไขปัญหา[V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
คิดตก[V] solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: หาทางออกได้
คิดออก[V] solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
แก้[V] solve, See also: rectify, correct, revise, alter, Syn. ไข, คลี่คลาย, Example: ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่มากมายหลายชิ้นที่มุ่งแก้ปัญหาการวิเคราะห์ความหมาย, Thai definition: ทำให้หมดข้อสงสัย, อธิบายให้เข้าใจ
แก้ไข[V] solve, See also: resolve, Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง, Example: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVE    S AA1 L V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solve    (v) (s o1 l v)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\, n.
   A solution; an explanation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\ (s[o^]lv), v. t. [imp. & p. p. {Solved}
   (s[o^]lvd); p. pr. & vb. n. {Solving}.] [L. solvere, solutum;
   from a prefix so- expressing separation (cf. {Sober}) + luere
   to loosen; cf. OF. soldre, soudre. See {Loose}, and cf.
   {Absolve}.]
   To explain; to resolve; to unfold; to clear up (what is
   obscure or difficult to be understood); to work out to a
   result or conclusion; as, to solve a doubt; to solve
   difficulties; to solve a problem.
   [1913 Webster]
 
      True piety would effectually solve such scruples.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God shall solve the dark decrees of fate. --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To explain; resolve; unfold; clear up.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solve
   v 1: find the solution to (a problem or question) or understand
      the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out
      your problems with the boss"; "this unpleasant situation
      isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did
      you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
      [syn: {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out},
      {lick}, {work}]
   2: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   3: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top