Search result for

-setter-

(14 entries)
(0.7478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: setter, *setter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
setter[N] ผู้ประกอบ, See also: ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
setter[N] สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter, Syn. bird dog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They want to be shot with their English setters.พวกเขาอยากถ่ายร่วมกับหมาของเขา The Kids Stay in the Picture (2011)
The setters are better-looking than the Suttons.หมานั่นดูดีกว่าพวกซัททันซะอีก The Kids Stay in the Picture (2011)
Irish setters, great danes, St. Bernards.ไอริช เซ็ตเตอร์, เกรทเดน, เซ็นต์ เบอร์นาร์ด A Dish Best Served Cold (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTER    S EH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
setter    (n) (s e1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einrichter {m} | Einrichter für Werkzeugmaschinen | Einrichter für Maschinensetter | tool setter | machine setter [Add to Longdo]
Setter {m} [zool.]setter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Setter \Set"ter\, n.
   1. One who, or that which, sets; -- used mostly in
    composition with a noun, as typesetter; or in combination
    with an adverb, as a setter on (or inciter), a setter up,
    a setter forth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A hunting dog of a special breed originally
    derived from a cross between the spaniel and the pointer.
    Modern setters are usually trained to indicate the
    position of game birds by standing in a fixed position,
    but originally they indicated it by sitting or crouching.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are several distinct varieties of setters; as,
      the Irish, or red, setter; the Gordon setter, which is
      usually red or tan varied with black; and the English
      setter, which is variously colored, but usually white
      and tawny red, with or without black.
      [1913 Webster]
 
   3. One who hunts victims for sharpers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One who adapts words to music in composition.
    [1913 Webster]
 
   5. An adornment; a decoration; -- with off. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They come as . . . setters off of thy graces.
                          --Whitlock.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pottery) A shallow seggar for porcelain. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Setter \Set"ter\, v. t.
   To cut the dewlap (of a cow or an ox), and to insert a seton,
   so as to cause an issue. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 setter
   n 1: one who sets written material into type [syn: {compositor},
      {typesetter}, {setter}, {typographer}]
   2: a long-haired dog formerly trained to crouch on finding game
     but now to point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top