ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-separately-

S EH1 P ER0 AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: separately, *separately*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separately(adv) อย่างแบ่งแยก, See also: อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด, Syn. definitely, distinctly, independently

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i could hack each hospital individually, but even then, most diagnoses are kept separately BY THE DIFFERENT DOCTORS.ฉันเจาะเข้าในแต่ละร.พ.ได้ แต่ถึงงอย่างนั้น การวินิจฉัยส่วนใหญ่จะถูกเก็บแยกไว้กับหมอ The Instincts (2008)
L and I are moving separately now.คือตอนนี้ผมแยกกับแอลแล้วนะครับ Death Note: L Change the World (2008)
Why moving separately for that?แล้วทำไมต้องแยกกันเพื่อให้เชื่อใจด้วย Death Note: L Change the World (2008)
Separately as a precaution.แยกกันเพื่อความปลอดภัย Shut Down (2008)
I said separately on separateกรรมการบอก แยก คือ แยก Ip Man 2 (2010)
Wrote separately to separateแยก คือ แยกนะ Ip Man 2 (2010)
I'll let you know separately if you'll be in or not.ฉันจะบอกเธอทีหลังแล้วกัน ว่าเธอจะได้ หรือ ไม่ได้ ทำงานกับฉันทีหลังแล้วกัน Episode #1.5 (2010)
- I refuse to be tried separately sir.พวกเราไม่ขอรับการละเว้นโทษครับ The A-Team (2010)
Are you going to tomorrow's wedding separately or together with us?พรุ่งนี้คุณจะไปงานแต่งคนเดียวหรือว่าจะไปกับพวกเรา Episode #1.17 (2010)
Okay, so we enter the party separately as guests.โอเค เราแยกย้ายกันเข้าไปในปาร์ตี้ ราวกับแขก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We've lived separately for two years already.เราแยกกัยอยู่มาสองปีแล้ว Episode #1.8 (2011)
And us entering separately eliminated the threat of anyone seeing us together.และเราเข้ามาโดย ปราศจากความกังวล ว่าใครจะเห็นเราอยู่ด้วยกัน Con-Heir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatelyAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
separatelyCould you wrap this separately, please?
separatelyDo you charge separately for drink?
separatelyPlease bill us separately.
separatelyThey each paid separately.
separatelyThis question must be discussed separately from that one.
separatelyWe moved here separately three years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างหาก(adv) separately, See also: independently, on one's own, on the contrary, far from it, Ant. รวม, Example: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา, Thai Definition: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEPARATELY S EH1 P ER0 AH0 T L IY0
SEPARATELY S EH1 P R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separately (a) sˈɛprətliː (s e1 p r @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fremderregte Gleichstrommaschine { f } [ electr. ]separately excited d. c. machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, p. a. [L. separatus, p. p. ]
   1. Divided from another or others; disjoined; disconnected;
    separated; -- said of things once connected.
    [1913 Webster]
 
       Him that was separate from his brethren. --Gen.
                          xlix. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. Unconnected; not united or associated; distinct; -- said
    of things that have not been connected.
    [1913 Webster]
 
       For such an high priest became us, who is holy,
       harmless, undefiled, separate from sinnere. --Heb.
                          vii. 26.
    [1913 Webster]
 
   3. Disunited from the body; disembodied; as, a separate
    spirit; the separate state of souls.
    [1913 Webster]
 
   {Separate estate} (Law), an estate limited to a married woman
    independent of her husband.
 
   {Separate maintenance} (Law), an allowance made to a wife by
    her husband under deed of separation.
    [1913 Webster] -- {Sep"a*rate*ly}, adv. --
    {Sep"a*rate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separately
   adv 1: apart from others; "taken individually, the rooms were,
       in fact, square"; "the fine points are treated singly"
       [syn: {individually}, {separately}, {singly},
       {severally}, {one by one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top