ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-roll off-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roll off, *roll off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll off[PHRV] กลิ้งตกลงไป
roll off[PHRV] ทำสำเนา / ถ่ายสำเนา
roll off[PHRV] ท่องจำ, Syn. rattle off, reel off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't really roll off the tongue, does it?ไม่คล่องปากเท่าไหร่เนอะ Stormborn (2017)
Really just roll off the tongue, don't they?ชื่อต้องมีคล้องเสียงเนอะ Doctor Strange (2016)
They just roll off your tongue like that.คิดขึ้นมาเองเหรอ O-Mouth (2013)
I like that, it's got a nice roll off your tongue there.ผมชอบที่มันมีด ม้วนลิ้นของคุณมี. 2 Guns (2013)
Oh, they just roll off your tongue, don't they?คุณช่างพูดออกมาได้หน้าตายมาก State of Independence (2012)
You've got to let things just roll off your back.เธอต้องปล่อยให้เรื่องต่างๆมันผ่านไป Your Secrets Are Safe (2010)
Doesn't exactly roll off the tongue.อย่าม้วนลิ้น กลับไปซะทีเดียว History Repeating (2009)
It's not that easy to let things roll off your back, is it?ไม่ง่ายที่จะปล่อยมันออกจากหลังใช่ไหม London. Of Course (2009)
You've got to let things just roll off your back.คุณต้องปล่อยให้บางสิ่งลงจากหลังคุณไป London. Of Course (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roll offIf you leave them lying on the desk they may roll off so stand them in the test-tube rack.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roll off
   v 1: recite volubly or extravagantly; "He could recite the names
      of all the chemical elements" [syn: {rattle down}, {rattle
      off}, {reel off}, {spiel off}, {roll off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top