ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-restaurateur-

R EH2 S T ER0 AH0 T ER1   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restaurateur, *restaurateur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restaurateur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have no friends at school, and now my boyfriend would rather obsess about a restaurateur than spend quality time with me... and hasn't, by the way, in five days.ฉันไม่มีเพื่อนที่มหาวิทยาลัย แล้วตอนนี้แฟนของฉัน เลือกที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับร้านอาหาร มากกว่าใช้เวลาอยู่กับฉัน The Lost Boy (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTAURATEUR    R EH2 S T ER0 AH0 T ER1
RESTAURATEUR    R EH2 S T R AH0 T ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restaurateur    (n) rˌɛstərətˈɜːʳr (r e2 s t @ r @ t @@1 r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restaurateur \Re`stau`ra`teur"\ (r?`st?`r?`t?r"), n. [F.]
   The keeper of an eathing house or a restaurant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restaurateur
   n 1: the proprietor of a restaurant [syn: {restaurateur},
      {restauranter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top