ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-recalcitrant-

R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recalcitrant, *recalcitrant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recalcitrant(adj) หัวดื้อ, See also: หัวแข็ง, ซึ่งไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. resistant, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกครู(adj) recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai Definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[leūakhø] (adj) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant  FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
ผิดครู[phit khrū] (v, exp) EN: recalcitrant

CMU English Pronouncing Dictionary
RECALCITRANT R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recalcitrant (j) rˈɪkˈælsɪtrənt (r i1 k a1 l s i t r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] recalcitrant, #213,510 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] recalcitrant; to encounter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recalcitrant \Re*cal"ci*trant\ (r[-e]*k[a^]l"s[i^]*trant), a.
   [L. recalcitrans, p. pr. of recalcitrare to kick back; pref.
   re- re- + calcitrare to kick, fr. calx heel. Cf.
   {Inculcate}.]
   Kicking back; recalcitrating; hence, showing repugnance or
   opposition; refractory.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recalcitrant
   adj 1: stubbornly resistant to authority or control; "a
       fractious animal that would not submit to the harness";
       "a refractory child" [syn: {fractious}, {refractory},
       {recalcitrant}]
   2: marked by stubborn resistance to authority; "the University
     suspended the most recalcitrant demonstrators"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top