ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-protrude-

P R OW0 T R UW1 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: protrude, *protrude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protrude[VI] ยื่น, See also: โผล่ออกมา, Syn. stick out, obstrude, project
protrude[VT] ทำให้ยื่นออกมา, Syn. stick out, obstrude, project

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible,protrudable adj., Syn. project,

English-Thai: Nontri Dictionary
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปน[V] protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
เขยิน[V] protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
แพลม[V] let out, See also: protrude, Syn. แลบ, Example: ด้ามปืนแพลมออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา, Thai definition: แลบโผล่ออกมา
ถลน[V] protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
ทะเล้น[V] bulge, See also: protrude, Syn. โปนออก, ล้นออก, Example: ตาของเขาทะเล้นออกมา
จุ่น[V] protrude, See also: bulge, swell, Example: เด็กคนนี้มีอาการผิดปกติคือ เด็กไม่ค่อยเคลื่อนไหว ลิ้นโต สะดือจุ่น, Thai definition: ลักษณะที่สะดือโปนออกมา
ท้น[V] protrude, See also: stick out, Syn. ล้น, Thai definition: อาการที่เนื้อล้นออกมาจนเห็นเป็นรอยนอกเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ่ง[v.] (ting) EN: protrude   FR: dépasser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTRUDE    P R OW0 T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protrude    (v) prˈətrˈuːd (p r @1 t r uu1 d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protrude \Pro*trude"\, v. i.
   To shoot out or forth; to be thrust forward; to extend beyond
   a limit; to project.
   [1913 Webster]
 
      The parts protrude beyond the skin.   --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protrude \Pro*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Protruded}; p. pr. &
   vb. n. {Protruding}.] [L. protrudere, protrusum; pro forward
   + trudere to thrust. See {Threat}.]
   [1913 Webster]
   1. To thrust forward; to drive or force along. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust out, as through a narrow orifice or from
    confinement; to cause to come forth.
    [1913 Webster]
 
       When . . . Spring protrudes the bursting gems.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protrude
   v 1: extend out or project in space; "His sharp nose jutted
      out"; "A single rock sticks out from the cliff" [syn:
      {stick out}, {protrude}, {jut out}, {jut}, {project}]
   2: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   3: swell or protrude outwards; "His stomach bulged after the
     huge meal" [syn: {bulge}, {pouch}, {protrude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top